Choď na obsah Choď na menu
 


Cenník poplatkov za polrok v školskom roku 2018/2019

12. 10. 2018

CVČ Beťárik, Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín-Stráže

 

CENNÍK POPLATKOV ZA POLROK V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

schválený v Dodatku č.5 k VZN mesta Šaštín-Stráže č.2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

 

Záujmový útvar

Výška poplatku so vzdelávacím poukazom

Výška poplatku bez vzdelávacieho poukazu

Jazykový

5,- €

10,- €

Tanečný

5,- €

10,- €

Športový

5,- €

10,- €

Kultúrno-spoločenský

5,- €

10,- €

Ekologicko-prírodovedný

5,- €

10,- €

Rybársky

2,- € s platným

rybárskym lístkom

Klub detí a mamičiek

5,- €

Mládež od 15-18 rokov

10,- €

Dospelí do 30 rokov

25,- €

 

Deti v hmotnej núdzi budú od poplatku úplne oslobodené. Rodičia odovzdajú potvrdenie o hmotnej núdzi rodiny, podpíšu žiadosť o oslobodenie od poplatku.

Poplatky za krúžky sa uhrádzajú polročne a to formou jednorazového príkazu v banke na účet do 10. dňa mesiaca október a do 10. dňa mesiaca február, alebo v hotovosti v CVČ.

Údaje k platbe formou jednorazového príkazu v banke na účet

Adresa CVČ: Hviezdoslavova 4, 90841 Šaštín-Stráže

IBAN: SK35 0200 0000 0000 0082 8182

BIC: SUBASKBX

 

Variabilný symbol: 905                       Poznámka: CVČ + meno dieťaťa
V Šaštíne-Strážach                              Vypracovala: Mgr. Hana Komorná
                                                                                   Riaditeľka CVČ