Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

3. 11. 2017

Centrum voľného času Beťárik, Hviezdoslavova č.4, Šaštín – Stráže

 

 

 

 

 

SPRÁVA

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

 

za školský rok 2016 – 2017

 

 

 

Prerokované pedagogickou radou dňa ...........5.9.2017..................

 

 

Prerokované Radou školského zariadenia pri CVČ dňa ..........26.10.2017.......................

 

Rada školského zariadenia odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ Beťárik, Hviezdoslavova č.4 za školský rok 2016/2017.

 

 

Eva Buchtová

predseda Rady školského zariadenia pri Centre voľného času v Šaštíne-Strážach

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

Mgr. Hana Komorná

riaditeľka CVČ

 

 

 

 

 

 

1. Identifikačné údaje:

 

Názov zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín - Stráže

Číslo telefónu: 034/6592871

E mailová adresa: cvcbetarik@gmail.com, cvcbetarik@centrum.sk

Zriaďovateľ: Mesto Šaštín – Stráže

Adresa: ALEJ 549, 90841 Šaštín – Stráže

WEB stránka: www.cvcbetarik.estranky.sk

Riaditeľ: Anna Palkovičová/Mgr. Hana Komorná od 11.1.2017

 

1.1 Rada školy pri CVČ:

Dagmar Uhrinková - zástupca rodičov

Iveta Potočárová - zástupca rodičov

Ing. Gabriela Baďurová - delegovaná mestom

Ing. Marián Javorka poslanec - delegovaný mestom

Iveta Szokeová - predseda Rady školy pri CVČ do 27.6.2017

Eva Buchtová - predsedkyňa Rady školy pri CVČ od 27.6.2017

 

Stručné informácie o činnosti Rady školy pri CVČ:

 

Rada školy pri CVČ je iniciatívnym a poradným správnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, detí a mládeže v oblasti voľnočasových aktivít. Plní tiež funkciu kontroly práce vedúcich zamestnancov CVČ, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa CVČ, jeho odvolanie z funkcie, vyjadruje sa k počtu prijímaných detí, k vypracovaniu plánu celoročných aktivít, schvaľuje správu o  výchovno-vzdelávacích výsledkoch CVČ, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti a ku správe o výsledkoch hospodárenia. Rada školy pri CVČ zasadala 4x v školskom roku. Predmetom stretnutí bolo schválenie plánu práce na šk. rok  2016/2017, prediskutovanie podujatí CVČ, zhodnotenie uskutočnených aktivít, priestorové zmeny, zmeny webovej stránky, voľba riaditeľa CVČ, voľba predsedu Rady školy

 

1.2 Údaje o zamestnancoch:

 

Anna Palkovičová riaditeľka CVČ do 10.1.2017

oddelenie prírodovedy a techniky, pedagogické vzdelanie

Mgr. Hana Komorná riaditeľka CVČ od 11.1.2017

oddelenie prírodovedy a techniky, vysokoškolské vzdelanie magisterské s druhou atestáciou

 

Iveta Szökeová vychovávateľka CVČ

oddelenie kultúry a spoloč. vied, pedagogické vzdelanie

 

Eva Buchtová vychovávateľka CVČ

oddelenie športu a telovýchovy, pedagogické vzdelanie

 

Externí zamestnanci:

 

Dušan Schlosser - vedúci ZÚ rybárskeho, nepedagogické vzdelanie

Jozef Kečkéš - vedúci ZÚ futbalového

 

Lektor dobrovoľník:

Ondrej Slovák - kvalifikovaný lektor jogy pre deti/dospelých

 

1.3 Pedagogická rada

 

Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci pedagogickí

zamestnanci. Na svojich zasadnutiach prerokúvali nasledovné problematiky:

 • správu o výchovno -vzdelávacej činnosti

 • plán kontinuálneho vzdelávania

 • štruktúru kariérnych pozícií

 • plány práce oddelení

 • celoročný plán práce

 • pravidelná záujmová činnosť –rozvrh hodín, počty detí

 • príležitostnú záujmová činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia

 • organizáciu školského roka a organizačný poriadok.

 

1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

 

Zamestnanci sa vzdelávali počas školského roka samoštúdiom, študovali zmeny v legislatíve na stránkach MŠ – MINEDU, študovali odborné časopisy – Manažment školy a vyhľadávali si zmeny v zákonoch na internete. Vyhľadávali nové námety pre prácu s deťmi prostredníctvom vhodných webových stránok a odbornej literatúry.

Pracovníčky CVČ a riaditeľka sa zúčastnili na školení BOZP , ktoré organizoval zriaďovateľ. Riaditeľka CVČ absolvovala odborný seminár- Správa registratúry.

 

 

2. Údaje o počte detí v CVČ

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ podľa §116 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , bola realizovaná formou práce v záujmových útvaroch, kluboch, organizovaním príležitostnej činnosti, kurzov pre dospelých a prázdninovej činnosti.

V CVČ v školskom roku 2016/2017 začalo pracovať v CVČ 12 záujmových útvarov s prepočítaným počtom členov 113. V II. polroku sa počet záujmových útvarov nezmenil, iba prišlo k zámene s prepočítaným počtom členov 112 do 15 rokov. Činnosť záujmových útvarov bola pravidelná, konala sa podľa stanoveného rozvrhu hodín. Pre dospelých fungoval kurz Jogy a Fit jogy v druhom polroku s celkovým počtom členov 34 . V júni otvoril svoju činnosť klub detí a mamičiek „Beťárikovia“ a v príležitostnej činnosti pokračoval aj v júli.

 

2.1 Prehľad záujmových útvarov a počty detí v ZÚ

 

Por.č.

Názov záujmového útvaru

Počet členov v ZÚ

Počet vzdelávacích poukazov

1.

Anglický jazyk- 1.r. Šaštín

13

 

2.

Anglický jazyk- MŠ Šaštín

9

 

3.

Anglický jazyk- MŠ Stráže

7

 

4.

Anglický jazyk- 1.r. Stráže

8

7

5.

Romane gila- rómske tance

9

3

6.

Mažoretky

11

4

7.

Šperkársky

9

2

8.

Tvorivé dielničky

8

 

9.

Športový chlapci ŠZŠ I.polrok

6

 

10.

Športový dievčatá

5

 

11.

Športový chlapci

7

4

12.

Futbalový

30

30

13.

Rybársky- II.polrok

5

 

 

Celkový počet členov v ZÚ: 127

 

3. Hlavná náplň a úlohy CVČ

 

Počas školského roka CVČ vytváralo čo najlepšie podmienky na neformálne vzdelávanie detí a mládež. Neplnilo teda iba funkciu zábavnú a výchovnú, ale i funkciu vzdelávaciu.

 

 • Výchovno - vzdelávacia činnosť sa riadila Výchovným programom CVČ, podľa Ročného plánu práce a rozvrhu týždennej činnosti- týždenným plánom.

 • Kontrolná činnosť bola zameraná na pravidelnú dochádzku detí do ZÚ, na dobré vzťahy detí v ZÚ, na rozvoj kľúčových kompetencií detí získaných vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i na dôkladnú prípravu vedúcich ZÚ a na dodržaní plánu v ZÚ. Taktiež na dodržiavanie úloh vyplývajúcich z Výchovného programu. Tiež bola zameraná  na využívanie metodických pomôcok, počítačovej techniky v činnosti ZÚ a taktiež  pri príprave materiálov.

 • V priebehu školského roka sa uskutočnil celý rad podujatí pri rôznych príležitostiach, výročiach, svetových dňoch, výstavy, súťaže, do ktorých boli zapojené nielen miestne školy, ale aj školy z celého regiónu. Ďalej to boli prednášky, besedy

 • Na podujatiach CVČ sme sa snažili predchádzať rôznym formám diskriminácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti či už to bolo začlenením detí z rómskeho etnika do podujatí a krúžkov (tanečný krúžok Romane gila), alebo rozhovormi s deťmi.

 • Individuálny prístup k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre nás prioritou, pretože nám ide o to, aby sme do činnosti v CVČ zapájali rovnako deti zo všetkých sociálnych skupín ako aj deti so špeciálnymi potrebami zo ŠZŠ.

 • Aj pre deti MŠ boli ZÚ a to anglický jazyk vyučovaný zábavnou a nenáročnou formou.

 • Zorganizovali sme viaceré podujatia zamerané na zdravý životný štýl, športové podujatia, návštevy krytej plavárne, klziska.

 • U detí sme rozvíjali environmentálne cítenie v rámci podujatí ku Dňu Zeme, pre členov rybárskeho ZÚ sa konali malé rybárske preteky, ktoré sme organizovali v spolupráci s MO SRZ.

 

4. Výchovno- vzdelávacia činnosť CVČ

 

4.1 Pravidelná záujmová činnosť

 

V školskom roku 2016- 2017 pracovali tieto ZÚ s uvedenými vedúcimi:

 

1. Rybársky - Dušan Schlosser

2. Šperkársky - Eva Buchtová

3. Rómske tance - Anna Palkovičová/ Hana Komorná

4. Mažoretky - Anna Palkovičová/ Hana Komorná

5. AJ pre MŠ Šaštín - Iveta Szökeová

6. Aj pre MŠ Stráže - Iveta Szökeová

7. AJ pre I. ročník ZŠ Šaštín - Iveta Szökeová

8. AJ pre I. ročník ZŠ Stráže - Iveta Szökeová

9. Športový ZÚ pre dievčatá - Eva Buchtová

10 . Športový ZÚ pre chlapcov - Eva Buchtová

11. Športový ZÚ pre chlapcov ŠZŠ - Eva Buchtová

12. Tvorivé dielničky - Eva Buchtová

13. Futbalový ZÚ - Jozef Kečkéš

 

V I. aj II. polroku prebiehal v pravidelnej činnosti kurz Jogy pre dospelých pod vedením lektora Ondreja Slováka, ktorý bezodplatne spolupracoval s CVČ a sponzorsky daroval dohodnutú čiastku na činnosť CVČ.

V II. polroku začal fungovať aj kurz s názvom FIT JOGA tiež pre dospelých pod vedením riaditeľky Hany Komornej, s možnosťou sa prihlásiť na konkrétny mesiac. V činnosti pokračoval kurz aj v júli.

 

4.2 Príležitostná záujmová činnosť

 

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorili ZÚ, ale dôležitou súčasťou našej práce boli i príležitostné podujatia, súťaže a zábavné podujatia, kvízy, stretnutia so známymi osobnosťami.

 

Oddelenie

Počet akcií

Počet účastníkov

Z toho do 15 rokov

Z toho nad 15 rokov

Prírodovedy

43

1834

1246

588

Športu

32

2136

1567

569

Kultúry

76

4203

2645

1558

CVČ

13

954

425

529

 

Príležitostná činnosť zahŕňala akcie, ktoré prezentovali činnosť CVČ na verejnosti, spolupracovalo s mestským úradom a jeho aktivitami, so školami v meste. Príležitostná činnosť bola zameraná na širšiu verejnosť, nielen deti so záujmových útvarov.

 

CVČ pravidelne propagovalo svoju činnosť a plánované aktivity:

 • na vlastnej webovej stránke

 • na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže

 • vo vývesnej skrinke pred budovou Mestského úradu

 • regionálnej tlači – My Záhorie, Záhorák, Hlásnik

 • na plagátoch a informačných materiáloch CVČ

 

Zoznam podujatí- prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2016/2017

 

 • Čarovná palička- súťaž pre mažoretky

 • Tvorivé dielne- výroba vianočných pohľadníc

 • Výtvarné súťaže Farby jesene, Najkrajšia vianočná pohľadnica - regionálne kolá

 • Mikulášske vystúpenia tanečného krúžku Romane gila a mažoretiek na námestí v meste

 • Deň radosti z vysvedčenia pre ZŠ a ŠZŠ na polroka

 • Marec mesiac knihy- aktivity v spolupráci s Mestskou knižnicou pre deti ZŠ a MŠ

 • Vystúpenie Romane gila na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov

 • Vystúpenie mažoretiek na posedení pri príležitosti Dňa učiteľov

 • Veselé čítanie, zábavné športovanie

 • Výroba veľkonočných ozdôb s deťmi so ŠZŠ

 • Deň dobrovoľníctva- dobrovoľnícka akcia pre rodiny s deťmi v spolupráci s mestom

 • Burza detského ošatenia a hračiek

 • Rybárske preteky pre deti v RO Gazárka v spolupráci so Zväzom rybárov

 • Deň Zeme ZŠ v spolupráci s pracovníkmi ŠL SR- sadenie stromčekov v lesnej škôlke, aktivity v RO Gazárka- hry, súťaže, poznávanie

 • Deň zdravia a pohybu- akcia pre všetky školy

 • Mariánsky cros v oratóriu spolupráca na akcii

 • Veselé speakingovanie – súťaž pre MŠ

 • Shakespeare v nás - súťaž v Aj – regionálna súťaž

 • Otvorené hodiny AJ pre rodičov v MŠ

 • Turnaj o Pohár primátora mesta vo futbale

 • Deň detí v Gazárke, program mažoretiek, Romane gila, deti v maskách na „Rozprávkovom chodníčku“a ich vystúpenia

 • Bábkové divadlo pre deti ŠZŠ

 • Výtvarná súťaž Logo Beťárika a inštalácia výstavy v kultúrnom doma

 • Otvorenie „Klubu detí a mamičiek Beťárikovia“

 • Vysvedčenie s Beťárikom

 • Volejbalová exhibícia

 • Cezpoľný beh v RO Gazarka

 • Zábavné športovanie na I. stupni ZŠ

 • Maľovanie dyní

 • Aerobik maratón pre deti so ŠZŠ

 • Spoločné korčuľovanie v Malackách

 • Bábkové divadlo pre deti zo ŠZŠ C-oddelenie

 • Dopravné vychádzky

 • Športový deň s deťmi C-oddelenia

 • Výroba darčekov k MDŽ

 • Veľkonočná pátračka

 • Návšteva plavárne v Senici

 • Stolovanie- zážitkové učenie

 • Branné cvičenie- zdravotná príprava

 • Dopoludnie s rozprávkou

 • Čítanie s porozumením

 • Beseda s kronikárom Š. Ovečkom

 • História mesta Šaštín-Stráže

 • Vianočné zvyky a tradície

 • Bábkové divadlo pre deti C-oddelenia

 • Veselé čítanie s hádankami

 

 

4.3 Prázdninová činnosť

 

Centrum voľného času zabezpečovalo činnosť pre deti aj počas prázdnin, kedy deti disponujú najväčším množstvom voľného času.

 

Počas vedľajších prázdnin- jarných, vianočných, jesenných a veľkonočných sme zorganizovali tieto podujatia:

 • Turnaj v stolnom tenise

 • Jarný prímestský tábor- tvorba plagátu, spoločenské hry

 • Návšteva hvezdárne a múzea v Sobotišti

 • Športové hry v telocvični, tvorivé dielne a tance v CVČ

 • Návšteva plavárne v Senici, interiérového ihriska Lewik

 • Karneval, hry, súťaže, disko

 • Veľkonočná pátračka v parku počas veľkonočnej nedele

 

Počas letných prázdnin

 • Vystúpenie mažoretiek na futbalovom turnaji U8

 • Letné cvičenie fit jogy pre dospelých s výberom z troch projektov

 • Prímestské letné tábory, dva turnusy s témami: „Z rozprávky do rozprávky“ a „Dobrodružstvo a bádanie s Beťárikom“ s celkovým počtom detí 35. Oba turnusy boli naplnené bohatým a pestrým programom s hrami, súťažami, výletmi, kúpaním a zábavou. Oba turnusy viedli 2 vychovávateľky Eva Buchtová a Ivetka Szökeová spolu s riaditeľkou Hanou Komornou. Fungoval v čase od 7:30 do 16:30 hod.

 • Podujatie „Rozlúčka s letom“ opekačka, hry, nočná hra, prespávanie v cvč

 

5. Údaje o projektoch

 

V roku 2017 sa podarilo v spolupráci s mestom zorganizovať projekt pre deti a seniorov Deň zdravia a pohybu, ktorého sa zúčastnilo takmer 550 detí a mladí dobrovoľníci.

Riaditeľka CVČ vypracovala projekt Záhrada oddychu a tvorivosti pre grantový program Spojme sa pre dobrú vec 2016 Nadácie Orange. Vzhľadom na silnú konkurenciu množstva dobrých nápadov a limitovanú výšku vyčlenených finančných prostriedkov nebol projekt podporený.

Projekt Deň zdravia a pohybu v meste bol podporený Nadáciou ZSE v grantovom programe Rozprúdime regióny vo výške 750,- €, ktorý bude realizovaný v nasledujúcom školskom roku.

O prepracovanom a rozšírenom projekte Záhrada oddychu a tvorivosti programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP JEDNOTA o poskytnutie grantu vo výške 5289,50 € sa rozhodovalo hlasovaním občanov mesta v predajni COOP Jednota.

 

 

6. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach

 

Centrum voľného času Beťárik je umiestnené v budove na prízemí spolu s Mestskou knižnicou na poschodí s priľahlým priestorom okolo budovy oddeleným plotom od rozostavaného domu a cesty. Priestory v budove boli v tomto školskom roku postačujúce na pravidelnú aj príležitostnú činnosť. Pre potreby záujmovej činnosti sú k dispozícii spoločenská miestnosť s internetovým pripojením, miestnosť počítačová, ktorá je v postupnej rekonštrukcii na sprístupnenie pre Klub detí a mamičiek.

Na účely športových záujmových útvarov má CVČ k dispozícii telocvičňu v Základnej škole Šaštín.

V prípade príležitostných aktivít a počas letného prímestského tábora bolo k dispozícii aj oratórium, futbalové ihrisko a telocvičňa v priestoroch Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

Priestor v okolí budovy nie je veľmi vyhovujúci pre aktivity s deťmi, nerovný zatrávnený terén, staré lavičky, ale na opekačku a jednoduché hry bol využívaný a postačoval.

Pre výučbu Anglického jazyka boli využívané priestory MŠ a ZŠ.

Od januára boli presťahované priestory a materiál medzi kanceláriou riaditeľky a zborovňou vychovávateliek z dôvodu nepotrebnosti veľkého priestoru pre kanceláriu a vhodnejšieho skladovania materiálu na ZÚ. Tiež bola premiestnená kopírka do zborovne a tlačiarne. V spolupráci s technickým úsekom mesta boli opravené lavičky na prezúvanie a dve nové zhotovené. Nevyužívané počítače z projektu Infovek boli starostlivo uschované v pivnici.

Dokúpený bol prenosný reproduktor, ktorý je určený na ozvučenie akcií.

Taktiež bol dokúpený digitály Projektor, ktorý slúžil pre názorné ukážky, premietanie dokumentov a rozprávok.

 

7. Propagačno-edičná činnosť

 

Propagácia a informovanie verejnosti o činnosti CVČ zohráva dôležitú úlohu. K naplneniu tejto úlohy využívame nástenku v ZŠ, vývesnú skrinku pred MsÚ, nástenku na chodbe MsÚ. Panely vo vchode do CVČ, na chodbe i v spoločenskej miestnosti.

Pravidelne zasielame príspevky z našej činnosti do tlače ako je Záhorák, Senicko-Skalicko, Malacko Hlásnik, SME, Záhorie a iných novín v našom okrese.

Pravidelne dopĺňame WEB stránku nášho zariadenia, v ktorej prišlo od januára k menším zmenám, kde informujeme o všetkých pripravovaných podujatiach a uverejňujeme fotografie zo súťaží, podujatí a kurzov. K tomuto účelu tiež využívame aj webovú stránku Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Informujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré deti využívajú čoraz častejšie.

V CVČ je k dispozícii kronika CVČ ale i fotodokumentácia z našej činnosti, ktorú si môžu pozrieť deti i návštevníci zariadenia.

K propagácii slúžia aj spomienkové listy na tábory, naše vysvedčenia , ktoré dostávajú všetci absolventi ZÚ.

Súčasťou propagácie sú i krátkodobé kurzy pre verejnosť, mamičky s deťmi, ktoré sme počas roka zorganizovali, a ktoré mali dobrý ohlas. Boli to kurzy jogy pre začiatočníkov, kurz Fit jogy.

Zorganizovali sme podujatia pre mesto ako Deň dobrovoľníctva v meste, Burzu detského ošatenia a hračiek.

 

 

 

8. Riadiaca činnosť

 

Jeden krát mesačne sa konali pracovné porady zamerané na prípravu mesačného plánu a zhodnotenie uplynulého mesiaca a niekedy podľa potreby aj dvakrát v prípade pripravovaného väčšieho podujatia a pod. Keďže počet zamestnancov je nízky, konzultácie, pracovné debaty boli nepravidelnou, ale častou činnosťou.

Uskutočnili sa 3 Pedagogické rady, na ktorých bol schválený Plán práce CVČ na školský rok , Správa o činnosti za šk. rok 2016/17 a príprava Letnej činnosti.

Konali sa 4 zasadnutie Rady školy pri CVČ, stretnutia s externými zamestnancami sa konali pravidelne na základe požiadaviek alebo potrieb riaditeľky CVČ.

Mesačne boli spracované Plány práce na konkrétny mesiac, zamestnanci vypracovávali týždenné plány, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené . Tu bola zaznamenaná ich činnosť počas celého týždňa.

Pravidelne sme zhotovovali a viedli pedagogickú dokumentáciu. Riaditeľka zariadenia kontrolovala správne a včasné vedenie dokumentácie.

Patria sem: týždenné plány, triedne knihy ZÚ, OZ podujatí , Knihy podujatí, evidencia detí, evidencia príjmových dokladov poplatkov od detí. Činnosť RZ pri CVČ. Zápisnice zo zasadnutí RŠ pri CVČ.

 

Ostatnú dokumentáciu CVČ viedla riaditeľka zariadenia:

 

 • zápisnice z pracovných porád a Pedagogických rád

 • evidenciu sťažností

 • evidenciu pečiatok

 • knihu dochádzky

 • mesačné hlásenia dochádzky na mzdový úsek

 • Správu o činnosti CVČ za príslušný šk. rok

 • inventarizačné knihy, ročnú inventarizáciu

 • štatistické výkazy a hlásenia

 • zápisnice z Rady školy viedla p. Szökeová

 • knihu hospitácií

 • hodnotiace listy zamestnancov

 • náplň práce pedagogických zamestnancov

 • pracovný poriadok pre zamestnancov

 • školský poriadok pre deti

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

Doplniť nove VZN s príspevkami

 

 • z podielových daní mesta

 • z príjmov poplatkov za ZÚ

 • dotácie od sponzorov

 • príjmy z vlastnej činnosti

 

9. Záver a celkové zhodnotenie činnosti v školskom roku 2016/2017

 

Činnosť CVČ sa odvíjala od plnenia vytýčených hlavných úloh v Pláne práce na šk. rok 2016/17. Centrum voľného času vďaka podpore zo strany zriaďovateľa - Mesta Šaštín-Stráže ponúka možnosť deťom aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Za úspešné zvládnutie úloh v školskom roku 2016/2017 patrí poďakovanie všetkým zamestnancom centra. Od polroka sa podarilo zorganizovať kurz Fit Jogy pre deti aj dospelých, vypracovať tri projekty na získanie dotácií pre rozvoj centra a organizovanie podujatia a ku koncu šk. roka otvoriť Klub detí a mamičiek Beťárikovia a uskutočniť nové podujatia.

Snahou CVČ v nasledovnom školskom roku bude:

 • využívať inovatívne formy neformálneho vzdelávania pri práci s deťmi a mládežou

 • kvalitnou prácou a sústavnou propagáciou zachovať počty žiakov zapojených do pravidelnej záujmovej činnosti

 • rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav, besied

 • inovovať a rozšíriť ponuku dopoludňajších náučných programov pre kolektívy ZŠ, MŠ a ŠZŠ v oblasti environmentálnej výchovy so zameraním na ochranu prírody, v oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti bezpečnosti a prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi

 • podporovať a vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov centra prostredníctvom školení a kurzov

 • na internetovej stránke propagovať pripravované podujatia, uverejňovať fotogalériu z uskutočnených podujatí, pokračovať v komunikácii s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.

 • neustále zlepšovať estetiku školského zariadenia a priľahlého areálu v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže

 • pripravovať projekty pre získanie dotácií na činnosť CVČ, organizovanie nových podujatí, rozbehnúť činnosť Klubu detí a mamičiek a zabezpečiť materiálne a priestorovo činnosť klubu.

 

 

 

V Šaštíne – Strážach , dňa 4.9.2017

 

Spracovala: Mgr. Hana Komorná

riaditeľka CVČ

 

 

 

Mgr. Hana Komorná ..................................................

riaditeľka CVČ

 

Eva Buchtová ..................................................

predseda Rady školy

 

Mgr. Jaroslav Suchánek ..................................................

primátor mesta