Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

11. 10. 2018

Centrum voľného času Beťárik, Hviezdoslavova č.4, Šaštín – Stráže

 

 

 

 

 

SPRÁVA

O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

 

za školský rok 2017 – 2018

 

 

Prerokované pedagogickou radou dňa .............................

 

Prerokované Radou školského zariadenia pri CVČ dňa .................................

 

Rada školského zariadenia odporúča zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ Beťárik, Hviezdoslavova č.4 za školský rok 2017/2018.

 

 

Eva Buchtová

predseda Rady školského zariadenia pri Centre voľného času v Šaštíne-Strážach

 

Predkladá:

Mgr. Hana Komorná

riaditeľka CVČ

 

 1. Identifikačné údaje:

Názov zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín - Stráže

Číslo telefónu: 034/6592871

E mailová adresa: cvcbetarik@gmail.com, cvcbetarik@centrum.sk

Zriaďovateľ: Mesto Šaštín – Stráže

Adresa: ALEJ 549, 90841 Šaštín – Stráže

WEB stránka: www.cvcbetarik.estranky.sk

Riaditeľ: Mgr. Hana Komorná

 

1.1 Rada školy pri CVČ:

Dagmar Uhrinková - zástupca rodičov

Iveta Potočárová - zástupca rodičov

Ing. Gabriela Baďurová - delegovaná mestom za zriaďovateľa

Ing. Marián Javorka - poslanec - delegovaný mestom

Eva Buchtová - predsedkyňa Rady školy pri CVČ Beťárik

 

Stručné informácie o činnosti Rady školy pri CVČ:

Rada školy pri CVČ je iniciatívnym a poradným správnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, detí a mládeže v oblasti voľnočasových aktivít. Plní tiež funkciu kontroly práce vedúcich zamestnancov CVČ, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa CVČ, jeho odvolanie z funkcie, vyjadruje sa k počtu prijímaných detí, k vypracovaniu plánu celoročných aktivít, schvaľuje správu o  výchovno-vzdelávacích výsledkoch CVČ, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti a ku správe o výsledkoch hospodárenia. Rada školy pri CVČ zasadala 4x v školskom roku. Predmetom stretnutí bolo schválenie plánu práce na šk. rok  2016/2017, prediskutovanie podujatí CVČ- príležitostnej činnosti, zhodnotenie uskutočnených aktivít, priestorové zmeny, zhodnotenie činnosti ZÚ, ich efektívnosť, naplnenosť a samotná činnosť.

 

1.2 Údaje o zamestnancoch:

Mgr. Hana Komorná - riaditeľka CVČ, oddelenie prírodných vied, vysokoškolské vzdelanie magisterské s druhou atestáciou

Iveta Szökeová - vychovávateľka CVČ, oddelenie kultúry a spoloč. vied, pedagogické vzdelanie

Eva Buchtová - vychovávateľka CVČ, oddelenie športu a telovýchovy, tanca a kreativity, pedagogické vzdelanie

 

Externí zamestnanci:

Dušan Schlosser - vedúci ZÚ rybárskeho, nepedagogické vzdelanie

Jozef Kečkéš - vedúci ZÚ futbalového

 

Lektor dobrovoľník:

Ondrej Slovák - kvalifikovaný lektor jogy pre deti/dospelých

Jozef Skokánek - vedúci, futbalová prípravka

Bystrík Beňo - vedúci ZÚ, volejbalová prípravka

 

Animátorská a pomocná práca:

Miroslava Beňová - výpomoc v KDaM a krajčírka

Veronika Komorná - animátorská činnosť, prímestský tábor

Tomáš Tytykalo - animátorská činnosť, prímestský tábor

Ján Dubai - animátorská činnosť a horský sprievodca pobytový tábor Tatry

 

1.3 Pedagogická rada

Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci pedagogickí

zamestnanci. Na svojich zasadnutiach prerokúvali nasledovné problematiky:

 • správu o výchovno -vzdelávacej činnosti

 • plán kontinuálneho vzdelávania

 • štruktúru kariérnych pozícií

 • plány práce oddelení

 • celoročný plán práce

 • pravidelná záujmová činnosť –rozvrh hodín, počty detí

 • príležitostnú záujmová činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia

 • organizáciu školského roka a organizačný poriadok

 • spoluprácu s Rodičovským združením pri Centre voľného času Beťárik a s ostatnými organizáciami v meste Šaštín-Stráže

 

1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

Zamestnanci sa vzdelávali počas školského roka samoštúdiom, študovali odborné časopisy – Manažment školy a vyhľadávali si zmeny v zákonoch na internete. Vyhľadávali nové námety pre prácu s deťmi prostredníctvom vhodných webových stránok a odbornej literatúry.

Pracovníčky CVČ a riaditeľka sa zúčastnili na školení BOZP , ktoré organizoval zriaďovateľ. Riaditeľka CVČ absolvovala odborný seminár- Správa registratúry. Riaditeľka Hana Komorná a Eva Buchtová absolvovali kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacom programe Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach v rozsahu 60 hodín a vo vzdelávacom programe Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií v rozsahu 60 hodín s počtom kreditov 2 x 15.

Riaditeľka CVČ začala funkčné vzdelávanie vo vzdelávacom programe: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v RP MPC, Ševčenkova 11, Bratislava, ktorého trvanie je dva roky.

Taktiež riaditeľka absolvovala školenie- ochrana osobných údajov, odbornú prípravu osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií.

 

1.5 Rodičovské združenie pri Centre voľného času Beťárik

Rodičovské združenie pri CVČ Beťárik je občianske združenie a je členom SRRZ. Priamo podporuje činnosť CVČ a je v spolupráci s rodičmi, s pedagogickými pracovníkmi, samosprávou. Zabezpečuje mnohé funkcie, ktoré sú uvedené v stanovách Slovenskej rady rodičovských združení a v Štatúte rodičovského združenia. V tomto školskom roku RZ pri CVČ Beťárik bolo notárom registrované na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2017.

 

 1. Údaje o počte detí v CVČ

Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ podľa §116 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , bola realizovaná formou práce v záujmových útvaroch, kluboch, organizovaním príležitostnej činnosti, kurzov pre dospelých a prázdninovej činnosti.

V CVČ v školskom roku 2017/2018 začalo pracovať v pravidelnej činnosti 14 záujmových útvarov s prepočítaným počtom členov 191. V II. polroku sa počet záujmových útvarov nezmenil, iba prišlo ku zmenám, florbalový krúžok pre dievčatá navštevovali aj chlapci, čím sa počet detí v ZÚ zvýšil na 222 . Činnosť záujmových útvarov bola pravidelná, konala sa podľa stanoveného rozvrhu hodín. Rybársky ZÚ fungoval podľa sezónneho charakteru. Pre dospelých fungoval kurz Jogy v samostatnosti pod vedením p .O. Slováka . K činnosti KDaM pribudli Tvorivé dielničky pre 4-ročné detičky 2x do mesiaca.

 

 

 1. Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti a počty detí v ZÚ, oddelenia a oblasti

 

Záujmová oblasť

Záujmové oddelenie

Záujmový útvar

Počet hodín ZČ

Spoločensko- vedná

Cudzie jazyky

Anglický jazyk MŠ Šaštín

34

Anglický jazyk MŠ Stráže

33

Anglický jazyk ZŠ Šaštín

33

Anglický jazyk ZŠ Stráže

30

Anglický jazyk talenty

31

Prírodovedno-

environmentálna

Prírodných vied

Prírodovedno- ekologický

30

Rybársky

33

Esteticko- kultúrna

Tanca

Tanečná prípravka

31

Mažoretky

32

Tvorivé dielne/šperkársky

33

Telesná a športová

Športu

Futbalový

33

Volejbalová prípravka

33

Športový pre mladých

33

Florbal pre dievčatá

33

 

 

Fit joga pre deti a dospelých

33

Klub detí a mamičiek

33

Záujmový útvar

Miesto konania

Adresa, učebňa

ZÚ vedie

Počet

Detí do 15 rokov

Prijatých

iných osôb

Anglický jazyk

MŠ Šaštín

Szökeová

16

 

Volejbalová prípravka

Telocvičňa ZŠ Šaštín

Beňo

9 + 3

 

Športový pre mladých

Telocvičňa oratórium

Komorná

 

6

Anglický jazyk

ZŠ Stráže

Szökeová

5

 

Šperkársky/tvorivé dielne/šikovné baby

CVČ

Buchtová

8 + 1

 

Anglický jazyk

ZŠ Šaštín

Szökeová

9

 

Klub detí a mamičiek

CVČ

Buchtová

16+3+4

16+3+4

Fit joga pre deti a dospelých

CVČ

Komorná

1+2

8+3

Anglický jazyk

MŠ Stráže

Szökeová

11

 

Florbal dievčatá/deti

Telocvičňa ZŠ Šaštín

Komorná

7+14

 

Anglický jazyk talenty 4.roč.

ZŠ Šaštín

Szökeová

8

 

Tanečná prípravka

CVČ

Buchtová

12

 

Futbalový

 

Kečkéš, Skokánek

32+1

 

Rybársky

RO Gazárka

Schlosser

43

 

Pre nízky záujem ZÚ mažoretky sa neotvoril v školskom roku 2017/2018.

 

Por.č.

Názov záujmového útvaru

Počet členov v ZÚ

Počet vzdelávacích poukazov

1.

Anglický jazyk MŠ Šaštín

16

 

2.

Volejbalová prípravka

9 + 3

5

3.

Športový pre mladých

6

3

4.

Anglický jazyk ZŠ Stráže 1.r.

5

 

5.

Šperkársky/tvorivé dielne/šikovné baby

8 + 1

4

6.

Anglický jazyk ZŠ Šaštín 1.r.

9

1

7.

Klub detí a mamičiek

16+3+4

 

8.

Fit joga

9+5

 

9.

Anglický jazyk MŠ Stráže

11

 

10.

Florbal dievčatá/deti

7+14

1

11.

Anglický jazyk talenty 4.roč.

8

7

12.

Tanečná prípravka

12

 

13.

Futbalový

32+1

33

14.

Rybársky

43

 

Celkový počet členov v ZÚ: 222

Celkový počet prijatých vzdelávacích poukazov: 54

 

 1. Hlavná náplň a úlohy CVČ

 

Počas školského roka CVČ vytváralo čo najlepšie podmienky na neformálne vzdelávanie detí a mládeže. CVČ umožnilo aj dospelým sa zapojiť v rámci ZÚ do Fit jogy a v rámci projektu Rodičovského združenia pri CVČ uskutočnilo vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie v základoch počítačovej gramotnosti. Neplnilo teda iba funkciu zábavnú a výchovnú, ale i funkciu vzdelávaciu. Mládež sa podarilo tiež zapojiť do jedného ZÚ športového zameraného na florbal. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti centrum uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré plnili rôzne funkcie a zapojili nielen deti aj rodičov, či seniorov.

 

 • Výchovno - vzdelávacia činnosť sa riadila Výchovným programom CVČ, podľa Ročného plánu práce a rozvrhu týždennej činnosti- týždenným plánom.

 • Kontrolná činnosť bola zameraná na pravidelnú dochádzku detí do ZÚ, na dobré vzťahy detí v ZÚ, na rozvoj kľúčových kompetencií detí získaných vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i na dôkladnú prípravu vedúcich ZÚ a na dodržaní plánu v ZÚ. Taktiež na dodržiavanie úloh vyplývajúcich z Výchovného programu. Tiež bola zameraná  na využívanie metodických pomôcok, počítačovej techniky v činnosti ZÚ a taktiež  pri príprave materiálov. Cenila sa kreativita a nové metodické postupy.

 • V priebehu školského roka sa uskutočnil celý rad podujatí pri rôznych príležitostiach, výročiach, svetových dňoch, výstavy, súťaže, do ktorých boli zapojené nielen miestne školy, ale aj školy z celého regiónu. Ďalej to boli prednášky, besedy a tvorivé dielne.

 • Na podujatiach CVČ sme sa snažili predchádzať rôznym formám diskriminácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti, či už to bolo začlenením detí z rómskeho etnika do podujatí a aktivít organizovaných pre deti zo ŠZŠ alebo rozhovormi s deťmi.

 • Individuálny prístup k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre nás prioritou, pretože nám ide o to, aby sme do činnosti v CVČ zapájali rovnako deti zo všetkých sociálnych skupín ako aj deti so špeciálnymi potrebami zo ŠZŠ.

 • Aj pre deti MŠ boli ZÚ a to anglický jazyk vyučovaný zábavnou a nenáročnou formou a organizované rôzne podujatia v oblasti športovej či kultúrnej.

 • Zorganizovali sme viaceré podujatia zamerané na zdravý životný štýl, športové podujatia, návštevy krytej plavárne, klziska, podujatia zamerané na boj proti HIV/AIDS, výlety pre deti zo ZÚ a z Klubu detí a mamičiek (ďalej KDaM)

 • U detí sme rozvíjali environmentálne cítenie v rámci podujatí ku Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu stromov, Dňu vody.

 • Pre členov rybárskeho ZÚ sa konali malé rybárske preteky, ktoré sme organizovali v spolupráci s MO SRZ.

 • Pre mamičky sme zorganizovali 2x ročne burzu detského ošatenia, hračiek a potrieb pre deti a ďalšie podujatia.

 

 

 

 1. Výchovno- vzdelávacia činnosť CVČ

 

 1. Pravidelná záujmová činnosť

 

V školskom roku 2017- 2018 pracovali tieto ZÚ so zodpovednými vedúcimi:

 

1. Rybársky - Dušan Schlosser

2. Šperkársky/tvorivé dielne - Eva Buchtová

3. AJ pre MŠ Šaštín - Iveta Szökeová

4. Aj pre MŠ Stráže - Iveta Szökeová

5. AJ pre I. ročník ZŠ Šaštín - Iveta Szökeová

6. AJ pre I. ročník ZŠ Stráže - Iveta Szökeová

7. AJ talenty 4. ročník - Iveta Szökeová

8. Volejbalová prípravka - Bystrík Beňo

9. Športový pre mladých - Hana Komorná

10. Florbal pre dievčatá/deti - Hana Komorná

11. Fit joga - Hana Komorná

12. Tanečná prípravka - Eva Buchtová

13. Futbalový ZÚ Jozef Kečkéš/Jozef Skokánek

14. Klub detí a mamičiek Eva Buchtová

 

V I. aj II. polroku prebiehal v pravidelnej činnosti kurz Jogy pre dospelých pod vedením lektora Ondreja Slováka, ktorý bezodplatne spolupracoval s CVČ a sponzorsky daroval dohodnutú čiastku na činnosť CVČ.

 

4.2 Príležitostná záujmová činnosť

 

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorili ZÚ, ale dôležitou súčasťou našej práce boli i príležitostné podujatia, súťaže a zábavné podujatia, kvízy, stretnutia so známymi osobnosťami.

 

 

 • Oddelenie

  Počet akcií

  Počet účastníkov

  Z toho do 15 rokov

  Z toho nad 15 rokov

  Jazyky

  7

  356

  271

  85

  Prírodných vied

  13

  1263

  1052

  211

  Kultúry a umenia

  32

  533

  415

  118

  Telovýchovy a športu

  18

  1774

  1254

  520

  Turistika a branné

  1

  165

  150

  15

  Informatika

  12

  88

  0

  88

  Rodičia a deti

  17

  562

  256

  306

  Iné

  23

  3756

  2154

  1602

  Kurzy

  4

  30

  0

  30

  Ekológia

  2

  42

  39

  3

  SPOLU

  144

  10421

  6543

  3878

Príležitostná činnosť zahŕňala akcie, ktoré prezentovali činnosť CVČ na verejnosti. CVČ spolupracovalo s kultúrnou komisiou Mesta Šaštín-Stráže, so školami v meste- MŠ, ZŠ, ŠZŠ, so Zariadením pre seniorov, s farským úradom a oratóriom, s organizáciami Jednota dôchodcov a ZO SZTP s Futbalovým klubom Slovan Šaštín, so Športovým klubom Borský Mikuláš. Príležitostná činnosť bola zameraná na širšiu verejnosť, nielen pre deti so záujmových útvarov.

 

 

CVČ pravidelne propagovalo svoju činnosť a plánované aktivity:

 • na vlastnej webovej stránke

 • na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže

 • vo vývesnej skrinke pred budovou Mestského úradu a v meste

 • regionálnej tlači – My Záhorie, Záhorák, Hlásnik

 • na plagátoch a informačných materiáloch CVČ v budove CVČ a v školách

 • na facebookovej stránke https://www.facebook.com/cvc.betarik

 

Zoznam podujatí- prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku 2017/2018

 

 • cezpoľný beh v spolupráci s CVČ Stonožka

 • Šarkaniáda

 • Branné cvičenie v spolupráci so ZŠ

 • Športový deň pre MŠ v spolupráci so Športovým klubom Borský Mikuláš

 • Športový deň pre deti so ŠZŠ

 • Talentová šou a oslava 20.výroča CVČ

 • Ekoprogram pre žiakov 5. ročníka- Medzinárodný deň stromov

 • Jesenné tvorivé dielne pre ŠZŠ

 • Burza detského ošatenia a hračiek 2x

 • Deň dobrovoľníctva v meste- aranžovanie

 • Lampiónový sprievod v spolupráci s MŠ

 • Beseda s fotografom a vyhodnotenie fotografickej súťaže

 • Dielničky pre 4- ročné detičky 2x do mesiaca

 • Aerobik v ŠZŠ

 • Návšteva plavárne v Senici z KDaM

 • Stolnotenisový turnaj v rámci kampane Červené stužky

 • Kampaň Červené stužky- prezentácia, diskusia, kvíz 7. až 9. ročník

 • Mikuláš na Námestí slobody- vystúpenie tanečnej prípravky, vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica

 • Mikulášske besiedky v krúžkoch a v KDaM

 • Vystúpenie v Zariadení pre seniorov

 • Volejbal s rodičmi

 • Bábkové divadielko v ŠZŠ

 • Prednáška o nosení detí

 • Vysvedčenie s Beťárikom

 • Návšteva klziska v Senici

 • Poobedie spoločenských hier a hľadanie strateného pokladu v spolupráci s Mestskou knižnicou

 • Fašiangové tradície pre deti z MŠ

 • Tvorivé dielne pre deti zo ŠZŠ

 • Karneval

 • Valentínske tvorivé dielne

 • Súťaž „Poznáš svoje mesto Šaštín-Stráže?“

 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre ZŠ

 • Súťaž v anglickom jazyku Do you speak english?

 • Ekodielničky pre 4-ročné detičky

 • Marec mesiac knihy- aktivity spojené s knihou pre deti MŠ a ZŠ aj z okolia

 • Počítačový kurz pre seniorov v rámci projektu Rodičovského združenia pri CVČ Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie- základy počítačovej gramotnosti

 • Veľkonočné tvorivé dielne ŠZŠ a MŠ

 • Literárna súťaž „Moje mesto/obec“

 • Deň vody pre 7. ročník ZŠ

 • Veľkonočná pátračka

 • Medzinárodný deň detkej knihy

 • Dopravná výchova

 • Vysádzanie stromčekov v lesnej škôlke v spolupráci s Lesmi SR

 • Výlet Biofarma Stupava KDaM

 • Deň dobrovoľníctva v meste- Deň Zeme

 • Beseda „Kniha môj spoločník“

 • Čítanie s porozumením, súťaž pre 4. a 8. ročník

 • Detské rybárske preteky

 • Dni zdravia a pohybu- Míľa pre zdravie, bežecké preteky, jumping, športová chôdza, beseda

 • Exhibícia netradičných športov

 • Shakespeare v nás- súťaž v anglickom jazyku

 • Deň detí

 • Hero race

 • Charitatívne podujatie Búrame bariéry pre Šimona

 • Otvorené hodiny

 • Turnaj o pohár primátora- futbal

 • Výlet detí Kidshouse

 • Futbalový turnaj prípravky a tanečné vystúpenie detí

 

 

 1. Prázdninová činnosť

 

Centrum voľného času zabezpečovalo činnosť pre deti aj počas prázdnin, kedy deti disponujú najväčším množstvom voľného času.

 

Počas vedľajších prázdnin- jarných, vianočných, jesenných a veľkonočných sme zorganizovali tieto podujatia:

 • Športový prázdninový deň

 • Jarný prímestský tábor- športové aktivity v telocvični, aktivity, hry, súťaže, teamworkové aktivity

 • Návšteva farmy a ukážky Záchranný koráb

 • Návšteva plavárne v Senici

 • Veľkonočná pátračka v parku počas veľkonočnej nedele

 

Počas letných prázdnin

 • Letné cvičenie fit jogy pre dospelých

 • Prímestské letné tábory, dva turnusy s témami: „Pirátsky zážitok“ a „Môj prvý tábor“ s celkovým počtom detí 36. Oba turnusy boli naplnené bohatým a pestrým programom s hrami, súťažami, výletmi, kúpaním a zábavou. Každý turnus mala na zodpovednosť a viedla jedna vychovávateľka Eva Buchtová a Ivetka Szökeová a pomocnú animátorskú činnosť vykonávali Veronika Komorná a Tomáš Tytykalo. Fungoval v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 • Pobytový zážitkový tábor v Tatrách sa uskutočnil v dvoch turnusoch v júli a v auguste s celkovým počtom detí 22. Tento tábor bol v spojení s Centrom voľného času Šurany. Oba turnusy boli zamerané na pobyt v prírode, turistiku, poznávanie tatranskej prírody, aktivity, hry, športové aktivity, vzájomné spoznávanie a pod. Oba turnusy viedla Hana Komorná, animačnú činnosť a činnosť horského vodcu v augustovom termíne zabezpečoval Ján Dubai.

 • Podujatie „Rozlúčka s letom v Beťáriku“ opekačka, hry, nočná hra, prespávanie v cvč

 

 1. Údaje o projektoch

 

V školskom roku 2017/2018 bolo vypracovaných viacero projektov a niektoré boli aj realizované.

 • Projekt Deň zdravia a pohybu v meste bol podporený Nadáciou ZSE v grantovom programe Rozprúdime regióny vo výške 750,- €, ktorý bol realizovaný v 18.a 19.mája 2018. Podujatie zahŕňalo predovšetkým športové aktivity, bežecké preteky, prezentáciu športovej chôdze, Míľu pre zdravie, jumping, exhibíciu netradičných športov a pod.

 • Ďalším projektom, na ktorom sa podieľalo aj CVČ, bolo charitatívne podujatie Búrame bariéry pre Šimona. Grantový program Búrame bariéry vyhlásila Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutých APPA a bol podporený sumou 860,- eur.

 • Projekt: Rekonštrukcia exteriéru CVČ Beťárik bol predložený do 1.kola programu Zelené oázy, pre veľký záujem a uchádzačov nepostúpil do 2. kola. Projekt Záhrada zdravia a oddychu bol predložený s požadovaním o dotáciu v rámci výzvy TTSK a bol podporený do výšky 1500,- eur, ktoré boli použité pri financovaní drobnej stavby, altánku v záhrade.

 • Na uvedenú záhradu predložil aj projekt externý zamestnanec CVČ a zamestnanec DHL v rámci Zamestnaneckého charitatívneho projektu – Prilož ruku k dielu Jozef Kečkéš. Projekt nebol podporený.

 • Nadácia Tesco vyhlásila grantovú výzvu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tiež bol vypracovaný projekt pod hlavičkou Rodičovského združenia pri Centre voľného času Beťárik s názvom Rekonštrukcia záhrady v priestore CVČ a Mestskej knižnice. Projekt bol vybraný a zaradený do hlasovania v predajniach Tesco Kúty, Rohožník a Malacky. V hlasovaní skončil na 2. mieste a bol podporený sumou 600,- eur, ktoré budú použité na stavbu prístrešku pre bicykle a kočíky, mamičky s detičkami, ktoré prichádzajú do CVČ a knižnice.

 • Projekt s názvom „Nákup počítačov a IT zariadenia“, ktorý bol realizovaný v priebehu roku 2018 bol podporený IBM Slovensko, spol. s.r.o. sumou 800,- eur.

 

 

 1. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach

 

Centrum voľného času Beťárik je umiestnené v budove na prízemí spolu s Mestskou knižnicou na poschodí s priľahlým priestorom okolo budovy oddeleným plotom od rozostavaného domu a cesty. Priestory v budove boli v tomto školskom roku postačujúce na pravidelnú aj príležitostnú činnosť.

 • Pre potreby záujmovej činnosti sú k dispozícii spoločenská miestnosť s internetovým pripojením, miestnosť určená pre Klub detí a mamičiek. Pri menšom počte detí bola využívaná aj miestnosť vychovávateliek.

 • Na účely športových záujmových útvarov má CVČ k dispozícii telocvičňu v Základnej škole Šaštín a tiež bola využívaná telocvičňa oratória.

 • V prípade príležitostných aktivít a počas letného prímestského tábora bolo k dispozícii aj oratórium, futbalové ihrisko a telocvičňa v priestoroch Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

 • Priestor v okolí budovy-záhrada bol počas roka rekultivovaný a rekonštruovaný. Bol natretý plot farebne s nápisom CVČ Beťárik a Mestská knižnica, vybudovaná záhrada s okrasnými rastlinami a záhradka s liečivými bylinkami, celkovo upravená predná časť budovy. Na tejto úprave sa zúčastnili dobrovoľníci, ženy zo ZO SZTP. V zadnej časti záhrady bol položený nový trávnik a následne z projektu a rozpočtu postavený drevený altánok s lavicami a stolmi. V Záhrade pribudlo aj pieskovisko. Drevená tabuľa na maľovanie s kriedami. V spolupráci s lesníkmi boli umiestnené pníky ako preliezky.

 • Pre výučbu Anglického jazyka boli využívané priestory MŠ a ZŠ.

Boli zakúpené 4 notebooky, ktoré boli využité v projekte rodičovského združenia, na vzdelávanie seniorov.

Nevyužívané počítače z projektu Infovek boli starostlivo uschované v pivnici.

Ďalej boli zakúpené regály do skladu na uschovanie športových a iných pomôcok, vysávač. Z prevádzkových prístrojov bol zakúpený fotoaparát Fujifilm a MS XBOX.

 

 1. Propagačno-edičná činnosť

 

CVČ aj v tomto školskom roku propagovalo samotnú činnosť centra, informovalo o nadchádzajúcich podujatiach, uverejňovalo svoje články z činností na webových stránkach, či v tlači.

Informovalo prostredníctvom nástenky v ZŠ, využívalo vývesnú skrinku pred MsÚ, nástenku na chodbe MsÚ. Panely vo vchode do CVČ, na chodbe i v spoločenskej miestnosti. Taktiež svoje plagáty umiestňovalo vo vývesných vitrínach mesta, v obchodoch a pod.

Pravidelne zasielame príspevky z našej činnosti do tlače ako je Záhorák a Hlásnik. Pravidelne dopĺňame WEB stránku nášho zariadenia https://cvcbetarik.estranky.sk/ , kde informujeme o všetkých pripravovaných podujatiach a uverejňujeme fotografie zo súťaží, podujatí a kurzov. K tomuto účelu tiež využívame aj webovú stránku Mestského úradu v Šaštíne-Strážach http://www.mestosastinstraze.sk/ .

Informujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí, facebookovej stránky https://www.facebook.com/cvc.betarik, ktorú deti aj rodičia využívajú čoraz častejšie.

V CVČ je k dispozícii kronika CVČ ale i fotodokumentácia z našej činnosti, ktorú si môžu pozrieť deti i návštevníci zariadenia.

K propagácii slúžia aj spomienkové a pochvalné listy na tábory, naše vysvedčenia , ktoré dostávajú všetci absolventi ZÚ, alebo aj DVD s fotkami a videami.

 

 

 1. Riadiaca činnosť

 

Dvakrát mesačne sa konali pracovné porady zamerané na prípravu mesačného plánu a zhodnotenie uplynulého mesiaca a niekedy podľa potreby aj viackrát pripravovaného väčšieho podujatia a pod. Keďže počet zamestnancov je nízky, konzultácie, pracovné debaty boli nepravidelnou, ale častou činnosťou.

Uskutočnili sa 3 Pedagogické rady, na ktorých bol schválený Plán práce CVČ na školský rok 2017/2018 , Správa o činnosti za šk. rok 2016/17 , nový školský poriadok, poplatky za ZÚ, formy úhrady, vyhodnocovanie činnosti ZÚ.

Mesačne boli spracované Plány práce na konkrétny mesiac, zamestnanci vypracovávali týždenné plány, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené . Tu bola zaznamenaná ich činnosť počas celého týždňa.

Pravidelne sme zhotovovali a viedli pedagogickú dokumentáciu. Riaditeľka zariadenia kontrolovala správnosť a vedenie pedagogickej dokumentácie.

Patria sem: týždenné plány, triedne knihy ZÚ, OZ podujatí , Knihy podujatí, evidencia detí, evidencia príjmových dokladov poplatkov od detí. Činnosť RZ pri CVČ. Zápisnice zo zasadnutí RŠ pri CVČ.

 

Ostatnú dokumentáciu CVČ viedla riaditeľka zariadenia:

 

 • zápisnice z pracovných porád a Pedagogických rád

 • evidenciu sťažností

 • evidenciu pečiatok

 • knihu dochádzky

 • mesačné hlásenia dochádzky na mzdový úsek

 • Správu o činnosti CVČ za príslušný šk. rok

 • inventarizačné knihy, ročnú inventarizáciu

 • štatistické výkazy a hlásenia

 • zápisnice z Rady školy viedla p. Buchtová

 • knihu hospitácií

 • hodnotiace listy zamestnancov

 • náplň práce pedagogických zamestnancov

 • pracovný poriadok pre zamestnancov

 • školský poriadok pre deti

 

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

 

 • z podielových daní mesta

 • z príjmov poplatkov za ZÚ

 

CENNÍK POPLATKOV ZA POLROK V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

schválený v Dodatku č.5 k VZN mesta Šaštín-Stráže č.2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

 

Záujmový útvar

Výška poplatku so vzdelávacím poukazom

Výška poplatku bez vzdelávacieho poukazu

Jazykový

5,- €

10,- €

Tanečný

5,- €

10,- €

Športový

5,- €

10,- €

Kultúrno-spoločenský

5,- €

10,- €

Ekologicko-prírodovedný

5,- €

10,- €

Rybársky

2,- € s platným

rybárskym lístkom

Klub detí a mamičiek

5,- €

Mládež od 15-18 rokov

10,- €

Dospelí do 30 rokov

25,- €

 

Deti v hmotnej núdzi budú od poplatku úplne oslobodené. Rodičia odovzdajú potvrdenie o hmotnej núdzi rodiny, podpíšu žiadosť o oslobodenie od poplatku.

Poplatky za krúžky sa uhrádzajú polročne a to formou jednorázového príkazu v banke na účet do 10. dňa mesiaca október a do 10. dňa mesiaca február, alebo v hotovosti v CVČ.

 

 • dotácie a dary od sponzorov- z dotácie rozpočtu mesta v kalendárnom roku 2017 CVČ dostalo 500,- eur a v na kalendárny rok 2018 mesto poskytlo finančnú dotáciu 800,- eur. Zo sponzorských darov CVČ dostalo celkom 265,- eur

 • príjmy z vlastnej činnosti

 • z projektov 3650,- eur

 • z príjmu 2% podielu zaplatenej dane k 31.7.2018 celkom 660,72 eur.

 

SWOT analýza

 

Cieľom tejto analýzy je získanie podkladov pre strategickú koncepciu vlastného rozvoja CVČ, získanie východiska pre nadstavenie zmien v smerovaní CVČ. Na procese tvorby SWOT analýzy sa zúčastnili interní zamestnanci centra.

 

SILNÉ STRÁNKY

 • Rôznorodá ponuka ZÚ, ponuka reflektujúca požiadavky detí a rodičov

 • Výborné vzťahy medzi kolegyňami, výborná pracovná klíma

 • Zaujímavé podujatia nielen pre deti, ale aj verejnosť každého veku

 • RO Gazárka, vhodné prostredie na rôzne outdoorové aktivity a hry

 • Flexibila a prispôsobivosť požiadavkám

 • Príležitosti na sebarozvoj

 

SLABÉ STRÁNKY

 • Nedostačujúce priestory na záujmovú činnosť- len jedna spoločenská miestnosť, malá miestnosť pre KDaM

 • Závislosť na ZŠ-zapožičiavanie triedy, telocvične

 • Slabá komunikácia s rodičmi detí, ktoré navštevujú CVČ buď pre ich nízky záujem alebo ich časová vyťaženosť

 • Nízky počet účastníkov podujatí, nízky záujem zo strany rodičov a detí- pohodlnosť

 • Zrejme nie veľmi vhodná propagácia, ťažkosti s informovaním, i keď sú využívané rôzne možnosti

 

PRÍLEŽITOSTI

 • Zapájanie niektorých rodičov, ktorí prejavili skutočný záujem

 • Prepojenie generačné na niektorých spoločných podujatiach

 • Využitie možností ponuky grantových programov, tvorba projektov a tým získanie financií pre činnosť CVČ

 • Zapojenie dobrovoľníkov do podujatí CVČ

 • Možnosti vzdelávania, rastu pedagogických zamestnancov

 • Ponuka ZÚ aj pre deti so slabšej sociálnej vrstvy

 • Výborná spolupráca s Mestskou knižnicou, s kultúrnou komisiou, Mestom Šaštín-Stráže

 

 

RIZIKÁ

 • Nejednoznačná legislatíva pre Centrá voľného času

 • Nízke platové ohodnotenie pedagogických aj externých pracovníkov bez príplatkov počas sviatkov, za noc a pod.

 • Problém s čerpaním dovolenky

 • Chýbajúci koordinátor v meste, ktorý by skĺbil všetky podujatia v meste

 

 

 1. Záver a celkové zhodnotenie činnosti v školskom roku 2017/2018

 

Činnosť CVČ sa odvíjala od plnenia vytýčených hlavných úloh v Pláne práce na šk. rok 2017/18. Centrum voľného času vďaka podpore zo strany zriaďovateľa - Mesta Šaštín-Stráže ponúka možnosť deťom aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Za úspešné zvládnutie úloh v školskom roku 2017/2018 patrí poďakovanie všetkým zamestnancom centra a externým zamestnancom ako aj dobrovoľníkom.

V tomto školskom roku sa podarilo zapojiť do ZÚ takmer o 100% viac detí, otvoriť nové ZÚ, pripraviť nové a zaujímavé podujatia.

Nielen činnosť, ale aj prostredie CVČ prešlo mnohými zmenami a stalo sa tak príjemným prostredím pre deti aj rodičov.

Podarilo sa vypracovať projekty na získanie dotácií pre rozvoj centra, tiež úspešne viesť Klub detí a mamičiek.

 

Snahou CVČ v nasledovnom školskom roku bude:

 • pokračovať v inováciách a rozvoji CVČ Beťárik

 • kvalitnou prácou a sústavnou propagáciou zachovať a zvýšiť počty žiakov zapojených do pravidelnej záujmovej činnosti a tým aj otvoriť nové ZÚ

 • rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy prostredníctvom rôznych súťaží, prehliadok, výstav, besied, zaujímavých aktivít

 • inovovať a rozšíriť ponuku dopoludňajších náučných programov pre kolektívy ZŠ, MŠ a ŠZŠ v oblasti environmentálnej výchovy so zameraním na ochranu prírody, v oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti bezpečnosti a prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi

 • podporovať a naďalej vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov centra prostredníctvom školení a kurzov

 • pokračovať v komunikácii s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.

 • neustále zlepšovať estetický a prakticky, bezpečný priestor školského zariadenia a priľahlého areálu v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže

 • pripravovať projekty pre získanie dotácií na činnosť CVČ, organizovanie nových podujatí, rozbehnúť opäť činnosť Klubu detí a mamičiek a zabezpečiť materiálne a priestorovo činnosť klubu.

 

 

 

 

V Šaštíne – Strážach , dňa 10.9.2018

 

Spracovala: Mgr. Hana Komorná

riaditeľka CVČ

 

 

 

Mgr. Hana Komorná ..................................................

riaditeľka CVČ

 

Eva Buchtová ..................................................

predseda Rady školy

 

Mgr. Jaroslav Suchánek ..................................................

primátor mesta