Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výsledkoch činnosti CVČ za rok 2015/2016

3. 9. 2015

Centrum voľného času Beťárik, Hviezdoslavova č.4 Šaštín – Stráže

 

 

 

 

 

SPRÁVA

O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 

v školskom roku 2015 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaštín – Stráže

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Identifikačné údaje:

 

Názov zariadenia: Centrum voľného času

Adresa: Hviezdoslavova 4, 908 41 Šaštín - Stráže

Číslo telefónu: 034/6592871

E mailová adresa: cvcbetarik@zoznam.sk, cvcbetarik@centrum.sk

Zriaďovateľ: Mesto Šaštín – Stráže

Adresa: ALEJ 549, 90841 Šaštín – Stráže

WEB stránka: www.cvcbetarik.estranky.sk

Riaditeľ: Anna Palkovičová

 

RADA ŠKOLY pri CVČ: Dagmar Uhrinková - zástupca rodičov

Iveta Potočárová - zástupca rodičov

Ing. Gabriela Baďurová - delegovaná mestom

Ing. Marián Javorka - poslanec - delegovaný mestom

Iveta Szokeová - predseda Rady školy – CVČ

 

Údaje o zamestnancoch:

 

Anna Palkovičová - riaditeľka CVČ

oddelenie prírodovedy a techniky , pedagogické vzdelanie

 

Iveta Szökeová - vychovávateľka CVČ

oddelenie kultúry a spoloč. vied, pedagogické vzdelanie

 

Eva Buchtová - vychovávateľka CVČ

oddelenie športu a telovýchovy, pedagogické vzdelanie

 

Externí zamestnanci:

Iveta Potočárová - vedúca športového ZÚ, pedagogické vzdelanie

Dušan Schlosser - vedúci ZÚ rybárskeho, nepedagogické vzdelanie

 

Dobrovoľní zamestnanci:

Ondrej Slovák - Joga pre dospelých, zdravotník, absolvent vzdelávania

 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

 

Zamestnanci sa vzdelávali počas školského roka samo štúdiom, študovali zmeny v legislatíve na stránkach MŠ – MINEDU, študovali odborné časopisy – Manažment školy a vyhľadávali si zmeny v zákonoch na internete. Vyhľadávali nové námety pre prácu s deťmi.

Pracovníčky CVČ sa zúčastnili na školení BOZ , ktoré organizoval zriaďovateľ. Riaditeľka CVČ sa zúčastnila na seminári Archivácia a Zmeny v archivačných plánoch.

 

 

 

 

HLAVNÉ ÚLOHY

 

Počas školského roka CVČ vytváralo čo najlepšie podmienky na neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Neplnilo teda iba funkciu zábavnú a výchovnú, ale i funkciu vzdelávaciu.

 

- Výchovno - vzdelávacia činnosť sa riadila Výchovným programom CVČ , ktorý bol vypracovaný pre zariadenie a taktiež podľa Ročného plánu práce a rozvrhu týždennej činnosti.

- Kontrolná činnosť bola zameraná predovšetkým na dochádzku detí do ZÚ , na dobré vzťahy detí v ZÚ, na rozvoj kľúčových kompetencií detí získaných vo vyučovacom procese, ale i na dôkladnú prípravu vedúcich ZÚ a na dodržaní naplánovaného programu v ZÚ. Taktiež na dodržiavanie úloh vyplývajúcich z Výchovného programu.

-Kontrolná činnosť bola zameraná  na využívanie metodických pomôcok, počítačovej techniky v činnosti ZÚ a taktiež  pri príprave materiálov ako sú (diplomy, plagáty, oznamy)

 • V priebehu školského roka sa uskutočnil celý rad podujatí ku Dňu knihy, výstavka kníh spojenú s doplnkovými súťažami pre deti I. i II. stupňa. Podujatia boli zamerané aj na čitateľskú gramotnosť detí. Zorganizovali sme ich v spolupráci s vedúcou MK. Zúčastnili sa na nich i deti zo ZŠ Smolinské, ZŠ Šaštín, ZŠ Stráže a z MŠ v Šaštíne i v Strážach taktiež zo ŠZŠ.

 • V rámci Roka Ľ. Štúra sme uskutočnili prednášky s čítaním o tomto slovenskom buditeľovi. Podujatia sa uskutočnili v ZŠ i v ŠZŠ.

 • Uskutočnila sa literárna hodina na tému „ Povesti a báje“ pre žiakov 5. ročníka. Podujatie bolo pripravené na základe požiadavky učiteľa Sj.

 • Na podujatiach CVČ sme sa snažili predchádzať rôznym formám diskriminácie, či už to bolo začlenením detí z rómskeho etnika do podujatí a krúžkov, alebo rozhovormi s deťmi.

 • Pozorovaním ich správania v súvislosti s prítomnosťou rómskych detí aby sme mohli preventívne zakročiť, prípadne odstrániť hroziace problémy. Nevyskytli sa žiadne problémy , z ktorých by sme mohli odvodiť rasovú a etnickú neznášanlivosť.

 • Deti z rómskeho etnika často vystupovali na našich podujatiach, navštevovali vo veľkom počte športové ZÚ, mažoretky i tanečný ZÚ. Na podnet detí vznikol i rómsky tanečný krúžok „Romane gila“, ktorý bol zameraný na rómske tance a počas roka sme umožnili deťom prezentovať sa na rôznych podujatiach i mimo nášho mesta.

 • Individuálny prístup k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre nás prioritou, pretože nám ide o to, aby sme do činnosti v CVČ zapájali rovnako deti zo všetkých sociálnych skupín. Aj tých najslabších.

 • I v tomto školskom roku sme otvorili 2 oddelenia Aj pre deti MŠ, Aj pre I. ročník v ZŠ Šaštín i ZŠ  Stráže .  Pomáhali sme tak rozširovaniu schopnosti komunikovať v cudzom jazyku. Vedúca ZÚ Aj v spolupráci so ZŠ Šaštín zorganizovala regionálnu súťaž v speve a recitácii v Aj „ Shakespeare v nás“. Taktiež sa súťažilo v scénkach a vo vlastnej tvorbe. V tomto roku sa zúčastnilo viac ako 140 súťažiach z celého senického okresu.

 • Zorganizovali sme viaceré podujatia zamerané na zdravý životný štýl. Boli to predovšetkým športové aktivity pre dievčatá ale i pre chlapcov „ Športovanie s Beťárikom“.

 • Vedúca športových krúžkov zorganizovala návštevu krytej plavárne v Malackách .

 • V rámci spolupráce so ZŠ pedagógovia CVČ pripravili prednášku na tému „Zdravotná príprava – prvá pomoc“ pre žiakov 8. ročníkov.

 

V rámci výchovy k ekológii sme zorganizovali:

 • Podujatie ku Dňu Zeme v RO Gazárka pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ. V spolupráci s lesnými pedagógmi ŠL SR sme toto podujatie zamerali na poznávanie drevín, plodov a semien.

 • Výtvarnú súťaž Farby jesene . Po jej vyhodnotení sme inštalovali víťazné práce na výstavke v CVČ. Víťazné práce sme odmenili diplomom a drobnými odmenami.

 • Pre členov rybárskeho ZÚ sa konali malé rybárske preteky, ktoré sme organizovali v spolupráci s MO SRZ. Vedúci rybárskeho krúžku zohral dôležitú úlohu pri príprave detí na preteky.

 • V rámci Dňa Zeme sme zasadili v areály CVČ 6 ihličnatých stromčekov, ktoré skrášlia túto časť areálu.

 • Snažíme sa v deťoch pestovať lásku nielen k prírode, ale i lásku ku zvieratkám. Práve preto sme s radosťou prijali pozvanie Senického útulku, ktorý organizoval pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku veľké podujatie na senickom letisku. Predviedli tu psíkov, ich výcvik, pripravili pre deti rôzne súťaže a atrakcie. A čo bolo najdôležitejšie, celé podujatie otvorili mažoretky, Romane gila a tanečný súbor z CVČ Beťárik. Deti sa tu mali možnosť stretnúť i so známymi osobnosťami ako napr. Janka Hospodárová a získať spoločnú fotografiu.

 • Veľkú pozornosť sme venovali predchádzaniu úrazom detí na podujatiach ale i pri príchode a odchode z CVČ. Deti sme poučili o bezpečnom prechádzaní cez cestu. Na podujatiach sme používali pri prechode cez cestu STOPKU.

 • Zameriavali sme sa na predchádzanie šikany v ZÚ pozorovaním správania detí, ich vzájomné vzťahy a pri najmenších podozreniach zo šikany sme správanie detí riešili rozhovorom. Nevyskytli sa žiadne sťažnosti zo strany rodičov.

 • Otvorili sme 1 ZÚ zameraný na informačné a komunikačné technológie. Pretože v dnešnej dobe je potrebné aby deti ovládali prácu na PC, aby vedeli bezpečne využívať internet a rôzne sociálne siete, venovali sme tomuto vzdelávaniu veľkú pozornosť. ZÚ navštevovali i rómske deti, pretože mnohé z nich nevlastnia počítač. Kontrolovali sme navštívené stránky. Umožnili sme im vytvárať si rôzne projekty, zadané ako úlohy v škole.

 • V rámci spolupráce so ZŠ, ŠZŠ a MŠ sme zorganizovali viacero podujatí: výtvarná súťaž Farby jesene a Najkrajšia vianočná pohľadnica, beseda s pyrotechnikmi zameraná na predchádzanie úrazov pri používaní zábavnej pyrotechniky pred oslavami Nového roku, aerobic maratón pre deti ŠZŠ , stolný futbal, turnaj O pohár primátora mesta, súťaž Shakespeare v nás , súťaž v Aj - Veselé speakingovanie pre deti MŠ. Ďalej to boli tvorivé dielničky , na ktorých deti vyrábali rôzne výrobky a darčeky k rôznym príležitostiam a sviatkom.

 • Vo výchovno – vzdelávacej činnosti sme uplatňovali humanistický model výchovy. V centre našej pozornosti stálo dieťa, jeho záujmy a potreby.

 • Napĺňali sme heslo „Zamestnané dieťa nemá čas na drogy“. To je základnou ideou našej činnosti. Organizovali sme i doplnkové podujatia pre členov ZÚ. Boli to napríklad podujatia : šperkárske poobedie, tvorivá dielnička, čarovanie s paličkou, osobnosti nášho regiónu a História nášho mesta, súťaž Naši slávni rodáci, organizovali sme vychádzky k šaštínskej manufaktúre spojené s výkladom.

 • Viedli sme predpísanú pedagogickú dokumentáciu, ktorá bola pravidelne týždenne kontrolovaná. Po skončení školského roka boli uzavreté Triedne knihy, knihy podujatí podľa jednotlivých oddelení i Týždenné plány.

 • Zorganizovali sme podujatie pre deti s rodičmi – spoločná návšteva na podujatí Senického útulku na senickom letisku, návšteva Prehliadky rómskych súborov v Holíči, podieľali sme sa na príprave Dňa detí v RO Gazárka – rozprávkový lesíček, a pripravili sme vystúpenie detí zo ZÚ na tomto podujatí.

 • Zúčastnili sme sa na podujatí mesta „ Folklórne slávnosti“ v RO Gazárka, kde sme pomáhali pri realizácii tohto kultúrneho podujatia.

 • Prijali sme pozvanie organizačného výboru podujatia „ Prehliadka rómskych súborov“ v Holíči. ZÚ Romane gila tam vystúpil so svojimi choreografiami a reprezentoval tak naše mesto i CVČ.

 • Na našej WEB stránke sme zverejňovali všetky materiály týkajúce sa nového školského roka, ponuky podujatí, fotografie z akcií. Ponuky jarnej i letnej činnosti a tiež fotografie z letnej činnosti a prímestských táborov.

 • Ako nás rodičia nájdu – pomocou plagátov na nástenkách v ZŠ, pred MsÚ, na nástenke priamo v priestoroch Mestského úradu, kde sú všetky potrebné údaje ako adresa, číslo telefónu, WEB stránka, e mailové adresy CVČ. Tento rok sme uverejňovali fotografie a informácie na sociálnej sieti Facebook - CVČ i FB mesta Šaštín Stráže. Propagácia CVČ je podľa nás dostatočná.

 • Veľmi radi privítame rodičov i na návšteve v CVČ počas krúžkov. Mnohí rodičia sa zúčastňovali na niektorých ZÚ - mažoretky a tanečný ZÚ, ZÚ rómske tance. Na záver činnosti ZÚ anglického jazyka boli realizované otvorené hodiny v MŠ v Šaštíne i v MŠ Stráže. Rodičia mali možnosť zistiť, čo všetko sa ich deti na ZÚ Aj naučili a mnohí z nich boli naozaj prekvapení množstvom slov, ktoré deti ovládali.

 • Téma „Úcta k starším“ bola pre nás i v tomto roku dôležitou , o čom svedčí i viacero vystúpení ZÚ mažoretiek. Navštívili sme Zariadenie pre seniorov v Gbeloch. A v zariadení pre seniorov v Šaštíne, zasa vystúpil tanečný krúžok. Na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov sme pripravili program s mažoretkami a Romane gila a spríjemnili sme tak seniorom jedno nedeľné poobedie.

 • Súbor mažoretiek prijal pozvanie na vystúpenie počas Retro 1. mája v Dojči, kde deti mohli zažiť atmosféru, ktorá kedysi v našej spoločnosti sprevádzala tento deň a tiež vidieť zábavné podujatie z histórie prvomájových sprievodov. Pozrieť si staré autá, motocykle, poľnohospodársku techniku a mnoho iných atrakcií. Mažoretky viedli prvomájový sprievod a svojím umením s paličkou potešili stovky návštevníkov, ktorí lemovali trasu pochodu. Jednotlivé choreografie predviedli za veľkého potlesku i po skončení sprievodu. Mažoretky taktiež pozdravili svojím vystúpením učiteľov počas ich oslavy Dňa učiteľov, ktorá sa konala v KD v Šaštíne.

 

 

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ZARIADENIA

 

Ciele nášho zariadenia sú pokračovaním našej doterajšej činnosti. CVČ je školské zariadenie s celoročnou pôsobnosťou, ktoré pracuje s deťmi od predškolského veku, školského veku, s mládežou i s dospelými. I keď podľa nového školského zákona náš štát eviduje pre činnosť CVČ iba deti od 5 do 15 rokov, vychádzame v ústrety aj dospelým, ktorí sa zapojili do cvičenia Jogy, pripravujeme pre nich besedy . Sprevádzanie cudzincov za históriou nášho mesta . Cvičenie jogy prebiehalo v priestoroch CVČ jeden krát týždenne. Vedúca kultúry a spoločenských vied sa zúčastnila na RZ v MŠ Šaštín i Stráže.

 

Zameriavali sme sa na upevňovanie vedomostí a zručností detí, na získavanie nových znalostí v rôznych oblastiach. Upevňovanie kompetencií získaných v škole.

 

Chceme, aby CVČ bolo zariadením, ktoré poskytne pomoc rodičom počas školských prázdnin, či už organizovaním prímestských táborov, alebo Dní otvorených dverí, kde sa o dieťa počas dňa postaráme a pripravíme mu zaujímavú činnosť v čase, keď jeho rodičia pracujú.

 

Viaceré krúžky pracovali priamo v CVČ, často i viaceré ZÚ súbežne. Napríklad : mažoretky, počítačový, internetový ZÚ, šperkársky , tanečná prípravka , rómske tance.

V priestoroch spoločenskej miestnosti sme zorganizovali kurz jogy , ktorý bol realizovaný počas celého školského roka a získal si obľubu u dospelých. Na základe záujmu ho budeme realizovať i v novom školskom roku.

 

Pokúsime sa zorganizovať v budúcnosti i ZÚ pre deti, zameraný na relaxáciu a cvičenie v miestnosti.

Počas doobedia sme pripravovali rôzne podujatia pre deti MŠ i pre deti ŠZŠ. Boli to rôzne kvízy, rozprávkové posedenia, športové hry, dopravné podujatia a tvorivé dielničky. Na základe dohody s riaditeľstvom ŠZŠ i ZŠ.

 

Samozrejme, že v našej práci máme stále rezervy a snažíme sa našu činnosť nielen vylepšovať ale i kráčať s dobou . Využívaním sociálnych sietí pre našu propagáciu sme urobili veľký krok pri informovaní verejnosti i detí. Zameriavame sa na mladšie deti a ich rodičov.

 

Súčasťou našej práce je i organizovanie obvodných a okresných kôl rôznych súťaží , športových, branných i spoločenských. Na základe požiadaviek Krajského alebo okresného školského úradu.

 

Naším cieľom v budúcom školskom roku je ponúknuť deťom nové a atraktívne ZÚ, ktoré ešte nepoznajú a nestretli sa s nimi, ale i nadviazať na overené ZÚ, ktoré majú deti v obľube.

Každý rok prichádzame s novou ponukou, ktorá môže deti osloviť. V tomto roku to boli netradičné športy, rómske tance pre dievčatá i chlapcov. Ponuku chceme rozšíriť o Tvorivé dielne, kde sa budú deti venovať výrobe rôznych darčekov a odevných doplnkov. Prípadne budú skúšať nové techniky ako maľovanie na látku, na sklo, práca s drôtom, s hlinou a podobne.

 

Pre lepšiu propagáciu budeme s deťmi vystupovať na rôznych podujatiach i mimo nášho mesta . Porovnávať podobné súbory a zlepšovať celkovú úroveň našej práce.

 

 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

 

 

 1. Pravidelná záujmová činnosť

 

 

 

V školskom roku 2015- 2016 pracovali tieto ZÚ:

 

 

 1. Rybársky - Dušan Schlosser

 2. PC pre deti - Anna Palkovičová

 3. Šperkársky - Eva Buchtová

 4. Rómske tance - Anna Palkovičová

 5. Tanečná prípravka - Eva Buchtová

 6. AJ pre MŠ Šaštín - Iveta Szokeová

 7. Aj pre MŠ Stráže - Iveta Szokeová

 8. AJ pre I. ročník 2 oddelenia - Iveta Szokeová

11 Mažoretky - Anna Palkovičová

12. Športový ZÚ - Eva Buchtová

13. Futbalový ZÚ - Iveta Potočárová

14. Joga pre dospelých - Anna Palkovičová, Ondrej Slovák

 

 

 

 

 1. Príležitostná záujmová činnosť

 

Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorili ZÚ, ale dôležitou súčasťou našej práce boli i príležitostné podujatia, súťaže a zábavné podujatia, kvízy, stretnutia so známymi osobnosťami.

 

Medzi najzaujímavejšie podujatia patrili:

 

 • Výtvarné súťaže Farby jesene, Najkrajšia vianočná pohľadnica - regionálne kolá

 • Aerobic maratón pre deti zo ŠZŠ

 • Jednoduché súťaže na PC pre deti

 • Kurz Jogy pre dospelých

 • Mikuláš na námestí – pomoc pri realizácii podujatia mesta

 • Beseda s pyrotechnikmi zameraná na predchádzanie úrazov pri používaní zábavnej pyrotechniky pred oslavami Nového roka pre žiakov 7. ročníka

 • Mikuláš prišiel k nám – podujatie pre deti v krúžkoch CVČ

 • Novoročné stretko detí zo ZÚ

 • Športovanie s Beťárikom, - športové soboty zamerané na loptové hry

 • Dopravná výchova s použitím interaktívnej tabule za prítomnosti členov Policajného zboru zo Šaštína

 • Týždeň otvorených dverí v CVČ – počas letných prázdnin – 2 turnusy

 • Veľkonočné tradície s použitím interaktívnej tabule

 • Veľkonočné vajíčka a košíčky, kraslice boli zaslané do súťaže

 • Vystúpenie mažoretiek na Retro 1. máji v Dojči

 • Popoludnie s rozprávkou a jej dramatizácia

 • Prázdninové hry v telocvični i hry na PC

 • Tvorivá dielnička – Vianočné pozdravy, Darčeky pre seniorov v Gbeloch i v Šaštíne

 • Návšteva Onkológie pri príležitosti Dňa detí, výroba darčekov chorým deťom

 • Prezentácia mažoretiek na podujatí ku Dňu učiteľov – vystúpenie s programom

 • Prímestský tábor - 2 turnusy

 • Deň Zeme pre deti 2. a 1. ročníka ZŠ v spolupráci s pracovníkmi ŠL SR

 • Výstava kníh v CVČ spojená so sprievodnými akciami

 • Rybárske preteky pre deti v RO Gazárka v spolupráci so Zväzom rybárov

 • Návšteva CVČ Stonožka v Senici, hry

 • Veselé speakingovanie – súťaž pre MŠ

 • Shakespeare v nás - súťaž v Aj – regionálna súťaž

 • Otvorené hodiny AJ pre rodičov v MŠ

 • Doobedie s Beťárikom - spoločenské hry pre MŠ Šaštín a MŠ Stráže

 • Program mažoretiek na Výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov

- Výroba náušničiek pre choré deti na Onkológii v Bratislave

 • Výroba veľkonočných košíčkov s deťmi I. stupňa

 • Turnaj o Pohár primátora mesta - 16. ročník

 • Deň detí v Gazárke, program mažoretiek, Romane gila, deti v maskách na „Rozprávkovom chodníčku“

 • Dni otvorených dverí u Beťárika počas prvého prázdninového týždňa určený pre rómske deti

 • Čarovná palička – súťaž mažoretiek

 • Jesenný športový deň pre deti ŠZŠ

 • Bábkové divadlo pre deti ŠZŠ

 • Projekt Vianočné zvyky a tradície pre deti ŠZŠ

 • Účasť na prehliadke rómskych súborov v Holíči, zúčastnilo sa Romane gila

 

 

 

Oddelenie športu zorganizovalo 37 podujatí, 892 účastníkov

 

Oddelenie kultúry zorganizovalo 73 podujatí , 2024 účastníkov

 

Oddelenie prírodovedy zorganizovalo 38 podujatí, 1782 účastníkov

 

 

 

 

 

 

 

 1. METODICKÁ A HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ

 

 

 

Metodická pomoc bola zameraná hlavne na prípravu Plánov práce ZÚ pre externých zamestnancov. Ďalej na pomoc začínajúcej pracovníčke, ktorá nastúpila do CVČ . Taktiež bola zameraná na vedenie a vypisovanie Triednej knihy. Na správne vyplnenie týždenných plánov - rozdelenie do priamej a nepriamej činnosti, na správne vyplnenie Knihy akcií jednotlivých oddelení. Taktiež na vedenie Kroniky spojenej s fotodokumentáciou a informáciami a výsledkami zo súťaží.

Pomoc pri písaní príspevkov do tlače a do hlásnika, pri realizácii propagácie CVČ, realizácia násteniek.

Metodická výpomoc učiteľkám slovenského jazyka v ZŠ Šaštín k príležitosti vyhláseného Dňa školských knižníc – 26. október .

 

 

 

HOSPITÁCIE

 

V šk. roku 2015/16 sa uskutočnilo 8 hospitácií, z toho 2 v ZÚ tanečnom, 2 hospitácie v šperkárskom krúžku, 1 hospitácia na futbalovom ZÚ , 2 hospitácie na podujatiach oddelenia kultúry, 1 hospitácia v rybárskom ZÚ . Riaditeľka mala prehľad o podujatiach, ktoré sa konali v priestoroch CVČ, robila z nich fotodokumentáciu a vedela zhodnotiť ich úroveň.

 

Hospitácie boli zamerané na dochádzku detí a na plnenie plánu práce ZÚ, na plnenie úloh vyplývajúcich z výchovného programu CVČ i na kamarátsky prístup vedúcich ZÚ k deťom.

V rámci hospitácie sa riaditeľka zúčastnila na kultúrnom podujatí Súťaž v Aj Shakespeare v nás“ , hry pre MŠ oddelenia kultúry. Na podujatí rybárskeho ZÚ. V rámci pomoci novej pracovníčke zorganizovala z veľkej časti riaditeľka CVČ Turnaj o pohár primátora.

Hospitácie sa konali i formou pozorovania a sledovania, ako sa vedúce na podujatie alebo ZÚ pripravujú, a tiež rozhovormi s deťmi ako sú spokojné s činnosťou ZÚ, či náplň a program krúžku spĺňajú ich predstavy.

ZÚ pracovali 1 x do týždňa, v trvaní 2 hodín, v prípade potreby , mohla byť táto doba skrátená. Jedna hodina bola na prípravu programu a pomôcok potrebných na realizáciu ZÚ, alebo na presun do iných priestorov, v ktorých sa ZÚ konal.

V prípade, že sa ZÚ z vážnych príčin neuskutočnil, konal sa v náhradnom termíne po dohode s deťmi. Prípadne ZÚ suplovala iná pracovníčka ak neprichádzalo k súbežnému konaniu dvoch ZÚ. Suplovanie ZÚ sa uskutočnilo i počas PN vedúceho krúžku.

Organizovali sme i doplnkové podujatia pre deti, viedli ich k šetreniu materiálom a energiami, taktiež pomôckami a športovými potrebami.

Počas návštev rodičov v CVČ sa riaditeľka formou rozhovoru informovala o tom, či sú spokojní s činnosťou detí v krúžkoch. S programom i s prístupom vedúcich.

 

 1. PROPAGÁCIA

 

Propagácia zohráva v živote CVČ Beťárik dôležitú úlohu. Preto je potrebné venovať propagácii mimoriadnu pozornosť, aby sa s činnosťou zariadenia oboznámila aj verejnosť a hlavne deti. K naplneniu tejto úlohy využívame nástenku v ZŠ, vývesnú skrinku pred MsÚ, nástenku na chodbe MsÚ. Panely vo vchode do CVČ, na chodbe i v spoločenskej miestnosti.

Pravidelne zasielame príspevky z našej činnosti do tlače ako je Záhorák, Senicko-Skalicko, Malacko Hlásnik, SME, Záhorie a iných novín v našom okrese.

Pravidelne dopĺňame WEB stránku nášho zariadenia, kde informujeme o všetkých pripravovaných podujatiach a uverejňujeme fotografie zo súťaží, podujatí a kurzov.

Tu sa verejnosť dozvie aj základné informácie o CVČ, môže si pozrieť fotografie z podujatí. Nájde ponuku na kurzy, prímestské tábory.

Informujeme prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré deti využívajú čoraz častejšie.

Pripravujeme rôzne programy a na požiadanie ich poskytneme organizáciám, alebo ZŠ.

V priebehu roka viackrát vystúpili mažoretky . Romane gila a mladšie deti z tanečnej prípravky. Vychádzame z požiadaviek organizácií, ale i z našich možností.

Do povedomia verejnosti sa dostávame i organizovaním súťaží ako Shakespeare v nás - regionálna súťaž v Anglickom jazyku, regionálne výtvarné súťaže, súťaže vo vlastnej tvorbe, poskytnutím programu detí k rôznym príležitostiam. Veľkú obľubu si získali i tvorivé dielničky zamerané na rôzne nové techniky. Pre deti i pre dospelých.

 

V CVČ je k dispozícii kronika CVČ ale i fotodokumentácia z našej činnosti, ktorú si môžu pozrieť deti i návštevníci zariadenia.

K propagácii slúžia i vlastnoručne vyrobené diplomy a spomienkové listy na tábory, malé rozprávkové vysvedčenia , ktoré dostávajú absolventi ZÚ. Vysvedčenie dostali absolventi zo ZÚ anglického jazyka a v tomto roku i účastníci kurzu jogy.

Súčasťou propagácie sú i krátkodobé kurzy pre verejnosť, mamičky s deťmi, ktoré sme počas roka zorganizovali, a ktoré mali dobrý ohlas. Boli to kurzy, na ktorých sa mohli záujemcovia naučiť rôzne nové techniky. Napr. výroba šperkov.

Snažíme sa o dobré vzťahy so sponzormi, od ktorých získavame rôzne darčeky a propagačné materiály , ktoré používame ako odmeny na súťaže.

 

V priebehu roka sme získali sponzorské dary od týchto sponzorov:

 

 • Jednota spotrebné družstvo Senica

 • I. STSP Šaštín

 • KIKA Skalica

 • Papiernictvo p. Slováková

 • Papiernictvo p. Chocholáček

 • Mesto Šaštín – Stráže

 • Potraviny Večierka - p. Jana Kormanová

 • Potraviny HEIS

 

 

 

 

Výzdobu v priestoroch CVČ realizujeme vo vlastnej réžii, použili sme víťazné výtvarné práce z regionálnych súťaží, ktoré CVČ vyhlásilo v uplynulých rokoch, ale i v uplynulom školskom roku . Pravidelne vymieňame fotografie na paneloch v priestoroch CVČ, ale i v ZŠ, na MsÚ i v presklenej skrinke pred mestským úradom. Výtvarné doplnky na nástenky vyrába p. Buchtová v rámci prípravy na ZÚ.

Vynikajúcim prostriedkom na propagáciu činnosti CVČ sú i letné tábory. Prímestské tábory boli realizované dva. Počas prázdnin sa uskutočnil i 1 turnus „Dni otvorených dverí“.

Vystúpenia detí ZÚ mažoretky, Romane gila i tanečnej prípravky na verejnosti však znamenajú najlepšiu propagáciu pre naše zariadenie. Preto sa snažíme propagovať ich činnosť a prijali sme každé pozvanie na vystúpenie. Aktívne vyhľadávame kultúrne podujatia, kde by sa deti mohli prezentovať.

 

 

EDIČNÁ ČINNOSŤ

 

Počas celého školského roka sme zasielali príspevky do tlače, kde boli aj uverejnené. /Senicko, Záhorák, Hlásnik, SME, Malacko, Zvesti. Záhorie /

Vyrobili sme nové ponukové listy na tábory, nové diplomy na výtvarnú súťaž Farby jesene a Najkrajšia vianočná pohľadnica. Vysvedčenia pre absolventov jazykových ZÚ . Účastnícke diplomy pre dospelých za absolvovanie kurzu Jogy. Malé vysvedčenia pre deti, ktoré navštevovali ZÚ.

 

 

 1. LETNÁ ČINNOSŤ

 

Plán práce CVČ na školský rok má dodatky a jedným z nich je i PLÁN LČ.

S jeho prípravou sme sa zaoberali už od januára.

Príprava prímestských táborov je dôležitá, aby program deti zaujal, bol pestrý a aby vyhovovali i termíny rodičom a ich požiadavkám.

LT propagujeme na našej WEB stránke, v Bulletine MŠ SR, ktorý dostávajú všetky organizácie pracujúce s deťmi, prostredníctvom ponuky v okresnej tlači, v Hlásniku, ale i prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré deti navštevujú. Ponuku na prímestské tábory dávame všetkým deťom na I. stupni i vo forme krátkej písomnej informácie pre rodičov.

Zorganizovali sme dva turnusy prímestského tábora, ktorý je určený najmä mladším deťom z I. stupňa . Dva týždne deti prichádzali v priebehu celého dňa do CVČ , kde hrali rôzne hry a kde boli pod pedagogickým dozorom. Na mestských táboroch sa zúčastnilo 20 detí. Program pripravili a realizovali pedagogické pracovníčky p. Szokeová a p. Buchtová.

Program bol pripravený zo športových a oddychových aktivít, pre deti boli pripravené rôzne kvízy, výroba darčekov, korálkovanie, športovanie v prírode ale i v telocvični ZŠ. Súčasťou programu bola i návšteva okresného mesta Senice a CVČ Stonožka. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže ako : pexesiáda, stavanie hradu z kociek, výtvarná súťaž, maľovanie na asfalt, modelovanie z plastelíny, futbalový zápas a mnoho iných hier a súťaží.

Počas prázdnin sa uskutočnil Týždeň otvorených dverí – prvý prázdninový týždeň bol určený deťom rómskeho pôvodu. Bol zameraný na ich pohybové schopnosti a danosti. Počas tohto týždňa sa stretávali i členky tanečného súboru Romane gila, vylepšovali svoje tanečné choreografie a pripravovali sa na vystúpenie na prehliadke rómskej tvorivosti , ktorá sa uskutočnila v Holíči pod názvom Spájanie kultúr – rómsky festival tancov a piesní.

Počas letných prázdnin čerpali zamestnanci aj riadnu dovolenku. Dovolenka musí byť z väčšej časti vyčerpaná počas letných prázdnin, pretože počas školského roka musia fungovať bez prerušenia ZÚ.

 

 

 

 1. RIADIACA PRÁCA

 

Jeden krát mesačne sa konali pracovné porady zamerané na prípravu mesačného plánu a zhodnotenie uplynulého mesiaca.

 

Podľa potreby sme sa stretli vždy v pondelok na začiatku pracovného týždňa. Keďže počet zamestnancov CVČ je nízky , vieme navzájom o všetkých aktivitách, pri ktorých si vzájomne pomáhame.

 

Uskutočnili sa 3 Pedagogické rady, na ktorých bol schválený Plán práce CVČ na školský rok , Správa o činnosti za šk. rok 2014/15 a príprava Letnej činnosti.

Konali sa 4 zasadnutie Rady školy pri CVČ, stretnutia s externými zamestnancami sa konali pravidelne na základe požiadaviek alebo potrieb riaditeľky CVČ.

 

Mesačne boli spracované Plány práce na konkrétny mesiac, zamestnanci vypracovávali týždenné plány, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené . Tu bola zaznamenaná ich činnosť počas celého týždňa.

 

Keďže nám zo zákona vyplýva viesť i pedagogickú dokumentáciu, pravidelne sme pedagogickú dokumentáciu zhotovovali a viedli . Riaditeľka zariadenia kontrolovala správne a včasné vedenie dokumentácie.

Patria sem: týždenné plány, triedne knihy ZÚ, OZ podujatí , Knihy podujatí, evidencia detí, evidencia príjmových dokladov poplatkov od detí. Činnosť RZ pri CVČ. Zápisnice zo zasadnutí RŠ pri CVČ.

 

Ostatnú dokumentáciu CVČ viedla riaditeľka zariadenia:

 

 • zápisnice z pracovných porád a Pedagogických rád

 • evidenciu sťažností

 • evidenciu pečiatok

 • knihu dochádzky

 • mesačné hlásenia dochádzky na mzdový úsek

 • Správu o činnosti CVČ za príslušný šk. rok

 • kroniku CVČ a fotodokumentáciu podujatí

 • inventarizačné knihy, ročnú inventarizáciu

 • štatistické výkazy a hlásenia

 • zápisnice z Rady školy viedla p. Szokeová

 • knihu hospitácií

 • hodnotiace listy zamestnancov

 • náplň práce pedagogických zamestnancov

 • pracovný poriadok pre zamestnancov

 • školský poriadok pre deti

 

 

 

 

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ PODMIENKY

 

 

V uplynulom roku oslávilo CVČ svoje 19. narodeniny, a tak sme mali čo hodnotiť a čím sa pochváliť.

Priestory , v ktorých CVČ funguje sú vyhovujúcejšie ako tie, v ktorých fungovalo predchádzajúcich 15 rokov.. Mali sme teda viacej možností realizovať ZÚ priamo v CVČ. Toto sme aj využívali a snažili sme sa vtesnať čo najviac ZÚ do priestorov centra.

V PC učebni prebiehal 1 počítačový ZÚ . V spoločenskej miestnosti prebiehal ZÚ Mažoretky , ZÚ Tanečná prípravka, Šperkársky ZÚ a ZÚ  kreatívne ručičky.

Konali sa tu výstavky, súťaže a kvízy, rozprávkové doobedia pre deti MŠ, kurzy šperkárskeho umenia pre deti a ich rodičov, i joga pre dospelých .

Počas letných prázdnin sme pripravili Týždeň otvorených dverí a prímestské tábory pre mladšie deti, ktoré strávili v CVČ väčšiu časť dňa v dobe, keď boli ich rodičia v práci a nemohli sa im venovať.

Pre výučbu Aj sme využívali i priestory MŠ . Nebolo aktuálne , aby sme malé deti prevádzali z týchto zariadení do CVČ, pretože by to bola veľká strata času.

Taktiež športové ZÚ sa konajú v telocvični ZŚ, ktorá nám jej priestory bezplatne zapožičiava.

 

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY

 

Tým, že sa CVČ presťahovalo do väčších priestorov vznikli nám aj nároky na vybavenie miestností. Zakúpili sme stoličky do spoločenskej miestnosti, ktoré budeme musieť priebežne dopĺňať. Dokúpili sme 2 pojazdné vešiaky . Zakúpili sme kopírku, pretože sa nám v priebehu roka pokazila a k práci nutne potrebujeme kopírovať materiály.

Potrebujeme ešte dokúpiť skladacie stoličky do spoločenskej miestnosti , aby sme mohli realizovať kurzy pre väčší počet záujemcov. A taktiež pre realizáciu výtvarných súťaží, či na prímestské tábory.

Čo sa týka vybavenia športovým materiálom - vlastníme volejbalovú sieť, lopty, bránky na hokejbal, 2 stolnotenisové stoly, rakety, švihadlá s počítačom, stepter, veľký stolný futbal a iné pomôcky. V novom školskom roku sme otvorili nový futbalový ZÚ a zakúpili sme nové lopty, dokúpili sme nové hokejky pre športový ZÚ, doplnili sme nové stolové hry – futbal a hokej. Priebežne sme dopĺňali materiál pre šperkársky ZÚ, ktorý je na rôzny materiál a pomôcky veľmi náročný.

Dobré vybavenie máme audiovizuálnou technikou - televízor, veža, magnetofóny, video, tlačiarne čiernobielu i farebnú , 9 ks počítačov, skener, ktorý je momentálne nefunkčný, pretože sa pri sťahovaní zničila koncovka. Pre vychovávateľky bol zakúpený 1 ks PC do pracovne, aby nemuseli pracovať v počítačovej učebni.

Pri sťahovaní sa nám časť vybavenia zničila a preto ho postupne nahrádzame. Do spoločenskej miestnosti sme zakúpili nový koberec, pretože starý už nevyhovoval zaťaženiu, ktorému bol vystavovaný a hrozilo, že môže dôjsť k úrazu detí počas nácviku v tanečných krúžkoch..

Chýba nám plechová skriňa na ukladanie archivovaných materiálov. Ale i nové hry a nové športové pomôcky, hojdačky a preliezky za budovou CVČ, kde by sa deti mohli hrať počas mestských táborov. Táto úloha sa nám nepodarila v tomto roku splniť a nevytvorili sme hrací kút s húpačkami. Vysadili sme ihličnaté stromčeky, ktoré by mohli opticky oddeliť náš areál od rodinného domu, ktorý sa realizuje v susedstve.

 

 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

 

 • z podielových daní mesta

 • z príjmov poplatkov za ZÚ

 • dotácie od sponzorov

 • príjmy z vlastnej činnosti

 

 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE ČINNOSTI

 

Činnosť CVČ sa odvíjala od plnenia vytýčených úloh v Pláne práce na šk. rok 2015/16.

Činnosť krúžkov sa začala od 1. októbra 2015. Kurz Jogy začal svoje stretnutia realizovať už koncom  septembra.

Snažili sme sa čo najviac využiť priestory CVČ. Najmä spoločenskú miestnosť bola obsadená denne.

Stretávali sa tu deti z krúžkov: Romane gila – rómske tance, mažoretky, šperkársky ZU, PC – 1 oddelenie, tanečná prípravka. Kurzy krátkodobé ako výroba doplnkov a šperkov a kurz Jogy – dlhodobý. V doobedňajších hodinách sa tu realizovali rôzne výstavky kníh, tvorivé dielničky a hravé doobedia pre deti z MŠ.

ZÚ Anglického jazyka pracovali v zapožičaných priestoroch MŠ a ZŠ – I. ročník.

Športové krúžky využívali telocvičňu ZŠ alebo vonkajšie ihriská.

Pravidelná krúžková činnosť prebiehala 1 x týždenne , vždy 2 hodiny a jedna hodina bola určená na prípravu. Každý ZÚ mal vypracovaný Plán práce , do ktorého boli začlenené i úlohy Výchovného programu CVČ. Vedúci mali Triedne knihy, do ktorých sa značila dochádzka a program schôdzky. Rybársky ZÚ sa stretával v RO Gazárka pri jazerách, teoretická časť sa konala v chatke Rybárskeho zväzu.

Pre členov ZÚ sme zorganizovali i doplnkové podujatia, súťaže, stretnutia ako bolo napr. Novoročné stretnutie v CVČ, plaváreň v Malackách , hry na počítačoch , súťaž pre mažoretky , návšteva fitness centra. Navštívili sme s deťmi klzisko v Malackách, zorganizovali tvorivú dielňu a zdobenie dýň.

 

Príležitostná činnosť sa konala v dopoludňajších i poobedňajších hodinách. Pokiaľ mala škola, ŠZŠ, či MŠ záujem o podujatie doobeda, tak navštívili deti spoločne s učiteľom CVČ. Tak sa uskutočnili besedy so spisovateľmi, hravé doobedia pre MŠ, výstava kníh a následná návšteva detí na výstave a podobne. Podujatie zamerané na dopravnú výchovu v teréne , tvorivé dielničky sa uskutočnili v priestoroch CVČ. Beseda s pyrotechnikmi zameraná na prevenciu úrazov pri používaní zábavnej pyrotechniky sa konala počas letného tábora v Skalických horách. V spolupráci so ZŠ a ŠZŠ sa uskutočnili tematické vychádzky – Manufaktúra, história mesta Šaštín Stráže a Baziliky.

Veľa podujatí sa konalo poobede v čase voľna detí. Počas sobôt, sviatkov , či iných voľných dní.

 

V školskom roku zabezpečovali činnosť CVČ 3 interní , 2 externí zamestnanci a 4 dobrovoľní zamestnanci. V činnosti nám však pomáhali bez nároku na odmenu i priatelia. Napr. Ing. Deščík a Ing. Vaculková nám pomáhali realizovať Deň zeme i Deň detí pre I. stupeň ZŠ, pán Postrimovský nám realizoval návštevu a ukážku práce pyrotechnikov zameranú na prevenciu pred úrazmi spôsobenými nesprávnou manipuláciou s pyrotechnikou , pán Slovák nám realizoval jogové cvičenie pre dospelých.

Sponzori nám poskytli predovšetkým rôzne drobné darčeky a upomienkové predmety vhodné ako odmeny na súťaže. Okrem toho sme získali sumu 330.- € v hotovosti a 50.-€ za vystúpenie mažoretiek.

 

V spolupráci so ŠZŠ sme pripravili niekoľko podujatí pre deti zo znevýhodneného prostredia, ktoré prebiehali v dopoludňajších hodinách buď v CVČ alebo v ŠZŠ. ZÚ sa prezentujú aj na verejnosti. Na vystúpenia sa pripravovali Romane gila i mažoretky a predviedli pekný program na oslave Dňa učiteľov v KD Šaštín , na stretnutí s dôchodcami , ale vystúpili i mimo nášho mesta , napr. v Dojči na Retro 1. máji. Na podujatí k 10.výročiu vzniku senického útulku na senickom letisku. V zariadení pre seniorov v Gbeloch, na MDD, ktoré organizovala Kultúrna komisia pri MsÚ, na podujatí Spájanie kultúr v Holíči.

 

V tomto roku oslávilo CVČ svoje 19. narodeniny. Na záver roka sme realizovali mnohé podujatia , ktoré boli vyvrcholením činnosti záujmových útvarov. Uskutočnili sme tak súťaž pre mažoretky „ Zázračná palička“, súťaž v Aj - „ Veselé speakingovanie“ a iné.

 

Naša činnosť smerovala aj k tomu, aby sme vyšli v ústrety rodičom, ktorí nemajú kde svoje dieťa umiestniť v prípade jednodňových prázdnin. V tej dobe sme organizovali v CVČ Dni otvorených dverí, počas ktorých sme sa postarali o deti a pripravili pre ne rôzne súťaže a hry.

 

 

Už v januári sme začali pripravovať jarné prímestské tábory. Venovali sme sa príprave programu a hľadali najvhodnejšie termíny, ktoré by vyhovovali práve zamestnaným rodičom.

 

Na začiatku roka sme si predsavzali, že budeme hľadať nové formy a metódy práce s deťmi. Rezervy máme hlavne v spolupráci s dobrovoľníkmi a mladými ľuďmi, ktorí sa nevenujú práci s deťmi tak, ako by mohli. Chceme osloviť hlavne tých mladých ľudí, ktorí naše zariadenie navštevovali a chceli by nám pomáhať a zároveň sa realizovať . Problémom je často dochádzka študentov vo večerných hodinách, kedy už deti v našom zariadení nie sú.

 

 

Ročná správa o činnosti v školskom roku 2015/2016 bola prečítaná na Pedagogickej rade, ktorá ju schválila dňa 16.9.2016 . Rada školy sa s ňou oboznámi na svojom najbližšom zasadnutí v októbri 2016. Materiál bude po schválení Pedagogickou radou odovzdaný zriaďovateľovi.

 

 

 

 

V Šaštíne – Strážach , dňa 12. 9. 2016

 

Spracovala: A. Palkovičová

riaditeľka CVČ

 

 

 

 

Anna Palkovičová

riad. CVČ ................................................

 

 

Iveta Szokeová

predseda Rady školy ...............................................

 

 

Mgr. Jaroslav Suchánek

primátor mesta .................................................